Σπουδες Αρχιτεκτονικης στο Πανεπιστημιο Νεαπολις: Η Φιλοσοφια του Προγραμματος

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής παρέχει Πτυχίο Bachelor έπειτα από τέσσερα έτη σπουδών και Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική έπειτα από πέντε έτη σπουδών.

Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής αναγνωρίζει τον σημαντικό κοινωνικό ρόλο και την ευθύνη της αρχιτεκτονικής πρακτικής στη μελέτη και την ανάπτυξη του Χώρου, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού. Κάθε φοιτητής/τρια αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα, ανοικτή σε ενα σύστημα αξιών και δυνατοτήτων, σε σχέση με την αισθητική του/της ανάπτυξη, τη φαντασία, το ήθος και τη συνέπεια. Ταυτόχρονα προκαλεί και ενεργοποιεί την ανάμειξη και συνεχή συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε μια διαδικασία μετασχηματισμού της σκέψης τους, και περιλαμβάνει μια κριτική προσέγγιση στη δημιουργική τους εξέλιξη. Επιπλέον, αξιοποιεί και χρησιμοποιεί την διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει το υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό ως εργαλείο για την εξοικείωση με ποικίλες προσεγγίσεις της αρχιτεκτονικής. Μέσα από συστηματική έρευνα σε όλες τις πλευρές της αρχιτεκτονικής, και εντός του γενικού πλαισίου της πανεπιστημιακής παιδείας, συνδυάζει τις ευρύτερες ανθρωπιστικές αξίες, με την ανάπτυξη των αναγκαίων θεωρητικών και τεχνικών δεξιοτήτων για τις ταχύτατα εξελισσόμενες απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής των φοιτητών/τριών.

Μεθοδολογικά το Πρόγραμμα διερευνά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με βάση τη συστηματική εφαρμογή ενός ευέλικτου συστήματος, που μπορεί να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα κάθε φοιτητή/τριας. Αν και ιδιαίτερα απαιτητική, αυτή η ουσιαστικά πειραματική διαδικασία εφοδιάζει τους φοιτητές/τριες τόσο με μια μοναδική και σε βάθος κατανόηση της αρχιτεκτονικής, όσο και με τα απαραίτητα μέσα, αυτοεκτίμηση, και δεξιότητες για προσωπική έκφραση κατά τη διάρκεια των σπουδών, όπως και μετά την αποφοίτησή τους.

Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής δεν είναι ένα στατικό αλλά ένα δυναμικό από πολλές απόψεις πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι ανοικτό και συμμετέχει στον αναπτυσσόμενο διεθνώς αρχιτεκτονικό διάλογο. Φιλοδοξεί δε να λειτουργήσει ως ένας πνευματικός και πολιτιστικός πυρήνας για την πόλη της Πάφου, στηριζόμενο αφενός στη δική του οργάνωση και δραστηριότητα, και αφετέρου στην ουσιαστική ενδυνάμωση συνεργειών με την πόλη, τούς ανθρώπους και τους φορείς της. Σταδιακά, αλλά συστηματικά και οργανωμένα, αναπτύσσει επαφές με την ευρύτερη περιοχή της Κύπρου και της Μεσογείου αλλά και διεθνώς, με την ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, με ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, εργαστήρια και συνέδρια, όπως επίσης και με τη θεματολογία των μαθημάτων του.

Επαγγελματικές προοπτικές

Το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική ικανοποιεί τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από α) τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 85/384/ΕΕ για τους αρχιτέκτονες και 2005/36/ΕΕ για την αναγνώριση των Επαγγελματικών Ικανοτήτων (που είναι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεσμευτικοί για τα μέλη της από το 2007), β) τις υποδείξεις της UIA (Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων) για τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι αρχιτέκτονες, καθώς και γ) τις συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τους όρους ένταξης στο επάγγελμα, όπως αυτοί καθορίζονται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές, το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική προσφέρει το πτυχίο Bachelor στην Αρχιτεκτονική μετά από τέσσερα έτη σπουδών, και το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (DipArch) μετά από ένα πρόσθετο έτος σπουδών. Το Bachelor στην Αρχιτεκτονική δεν οδηγεί σε επαγγελματική αναγνώριση. Οι φοιτητές χρειάζεται να αποκτήσουν και το Δίπλωμα ώστε να έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής πιστοποίησης.

Μετά την ολοκλήρωση των πενταετών σπουδών, όλοι οι απόφοιτοι της Αρχιτεκτονικής πρέπει να αποκτήσουν πείρα επαγγελματικής πρακτικής ενός, κατ’ ελάχιστον, έτους, ώστε να ικανοποιούν τις βασικές προϋποθέσεις για την πλήρη εγγραφή τους στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Περιγραφές Μαθημάτων

Δομή

Τα πτυχία BArch και DipArch ενοποιούνται σε ένα πενταετές Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, το οποίο οργανώνεται εσωτερικά σε τρεις κύκλους: Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική, Βασικές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική και Σύνθεση και Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική. Αυτή η δομή επιδιώκει μια συνεκτική εκπαίδευση και την εξασφάλιση των συνθηκών καλλιέργειας των ερευνητικών ενδιαφερόντων και των εξειδικεύσεων που δύνανται να αναπτυχθούν μετά το Δίπλωμα, μέσω έρευνας ή μεταπτυχιακών σπουδών. Κάθε κύκλος διαφοροποιείται ως προς τους μαθησιακούς στόχους και, συνεπώς, ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας. Ο πρώτος κύκλος, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων, ονομάζεται «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική» και έχει ως στόχο την γνωριμία των φοιτητών με την αρχιτεκτονική και χωρική σκέψη, τον εξοπλισμό τους με τις βασικές δεξιότητες και τον μετασχηματισμό τους από απόφοιτο λυκείου σε μελλοντικό αρχιτέκτονα. Ο δεύτερος κύκλος, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (3-6), ονομάζεται «Βασικές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική». Στα πλαίσια αυτού του κύκλου οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, τα ζητήματα, τις γνώσεις και τις πρακτικές που βρίσκονται στην καρδιά της αρχιτεκτονικής παιδείας. Εδώ θα διαμορφώσουν τις βάσεις για τις προσωπικές τους επιλογές και εξειδικεύσεις, τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά τους ενδιαφέροντα. Ο τρίτος κύκλος διαρκεί επίσης τέσσερα εξάμηνα (7-10) και ονομάζεται «Σύνθεση και Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική». Σκοπός του είναι η σύνθεση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί, και η εμβάθυνση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την τεχνολογία και τα νέα υλικά, στη θεωρία της αρχιτεκτονικής και στην πολιτιστική και περιβαλλοντική της διάσταση. Σε αυτόν τον κύκλο οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, με στόχο την επιλογή ενός εξειδικευμένου εργαστηρίου σχεδιασμού (9ο εξάμηνο) και του θέματος της διπλωματικής τους εργασίας. Το σύστημα των εξαμήνων απαιτεί τη διενέργεια εξετάσεων στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και οι φοιτητές αναλαμβάνουν ένα σημαντικό φορτίο ατομικής μελέτης και εργασιών, ώστε να καλύψουν όλες τις θεματικές περιοχές απαραίτητες για την αρχιτεκτονική παιδεία. Οι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα φοιτητές πρέπει στα πρώτα 8 εξάμηνα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των παρακάτω θεματικών περιοχών:

Εργαστήρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (S)

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού ως Πρωταρχικός Φορέας Αρχιτεκτονικής Γνώσης

Η δομή του προγράμματος στοχεύει στην ανάδειξη του εργαστηρίου ως πρωταρχικού φορέα εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, κάθε εξάμηνο αφιερώνεται σε ένα κύριο Εργαστήριο με συγκεκριμένο θέμα, το οποίο συσχετίζεται άμεσα με τα υπόλοιπα μαθήματα του ίδιου εξαμήνου. Η διδακτική ομάδα του εργαστηρίου πλαισιώνεται με την ενεργό συμμετοχή των διδασκόντων των συσχετισμένων μαθημάτων. Οι ώρες διδασκαλίας κάθε εργαστηρίου είναι 8-10 κάθε εβδομάδα (ενδεχομένως μοιρασμένες σε δύο ημέρες). Η βασική δεξιότητα ενός αρχιτέκτονα είναι ο σχεδιασμός, συνεπώς το Εργαστήριο Σχεδιασμού βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, με τις θεωρητικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές σπουδές να συμπληρώνουν και να εξελίσσουν το σχεδιασμό. Τα εργαστήρια ανταποκρίνονται σε σύγχρονα γεγονότα και ζητήματα. Κάθε εργαστήριο προσεγγίζει την αρχιτεκτονική από μια διαφορετική εξειδικευμένη σκοπιά, συμπεριλαμβάνοντας τον Αστικό Σχεδιασμό, το Σχεδιασμό Τοπίου, την Ιστορική Πόλη, την Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και την Αειφόρο Ανάπτυξη, τις Ανθρωπογνωστικές και τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Τα Εργαστήρια Σχεδιασμού οργανώνονται έτσι ώστε να προωθήσουν την ανάπτυξη μιας ολιστικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο σχεδιασμό, και υποστηρίζονται από μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας, Τεχνολογίας και Αναπαραστατικών Μέσων. Αυτά τα μαθήματα εξελίσσουν τις τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών, τις γνώσεις τους για τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής, και διερευνούν ανάλογα ιστορικά παραδείγματα, σύγχρονες εφαρμογές και θεωρίες. Τα Εργαστήρια Σχεδιασμού καλλιεργούν παράλληλα και την ικανότητα συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών. Διεξάγονται σε μικρές ομάδες ως ερευνητικά εργαστήρια, όπου εκδηλώνονται και εφαρμόζονται και οι γνώσεις που λαμβάνονται από τα άλλα μαθήματα. Στη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές ασχολούνται με μια σειρά αναλυτικών, συνθετικών και κριτικών προβλημάτων, καθώς διερευνούν τις σχεδιαστικές τους προτάσεις.

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία (Τ)

Η τεχνολογία υπάρχει και χωρίς την αρχιτεκτονική, η αρχιτεκτονική όμως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κάποιου είδους τεχνολογία. Τα μαθήματα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας καλύπτουν όλες τις πτυχές της υλικότητας του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ο στόχος τους είναι να επιτρέψουν στους φοιτητές να λάβουν υπ’ όψιν τους την κατασκευή κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, να επιλέξουν υλικά και κατασκευαστικές μεθόδους με γνώση και δημιουργική διάθεση. Ένας επιπλέον στόχος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και του ενεργειακού σχεδιασμού. Η αρχιτεκτονική τεχνολογία διδάσκεται ως ένα απτό και εφευρετικό μάθημα, συνυφαίνοντας τους χώρους των εργαστηρίων και των διαλέξεων σε έναν τόπο κατανόησης και μάθησης. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών τα μαθήματα Τεχνολογίας δίνουν αυξανόμενη έμφαση στη διαδραστική φύση του σχεδιασμού και τη σημασία των τεχνικών εφαρμογών σε αυτή τη διαδικασία. Το εργαστήριο σχεδιασμού του τέταρτου έτους (7ο και 8ο εξάμηνο) αποτελεί την κορύφωση αυτής της πορείας, όταν στο θερινό εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κατασκευαστικά ζητήματα της σχεδιαστικής πρότασης που εκπόνησαν κατά το χειμερινό εξάμηνο. Τα ζητήματα τεχνικής φύσης διδάσκονται μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, επισκέψεων σε εργοτάξια και σχεδιαστικές ασκήσεις. Τα ζητήματα τεχνολογικής φύσης διδάσκονται μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και συζητήσεων με επαγγελματίες. Τα θέματα Επαγγελματικής Πρακτικής υποστηρίζονται με δύο σειρές διαλέξεων. Οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν γραπτές εργασίες μετά το τέλος κάθε σειράς.

Ιστορία και Θεωρία (Η&Τ)

Τα μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας συμπεριλαμβάνουν όλα τα ζητήματα που διερευνούν τις σχέσεις ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο, μέσω ποικίλων προσεγγίσεων: τις ιδέες για την αρχιτεκτονική (Θεωρίες Αρχιτεκτονικής), τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικο-πολιτιστικές, οικονομικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες υλοποιούνται στο χώρο (Κοινωνιολογία), τις πρακτικές του παρελθόντος για τη δημιουργία χώρου (Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης), αλλά και την πρόσληψη του κτισμένου περιβάλλοντος από τον άνθρωπο (Περιβαλλοντική Ψυχολογία). Ο στόχος αυτών των μαθημάτων είναι να στηρίξουν μια κοινωνικά συνειδητοποιημένη προσέγγιση στο σχεδιασμό, καθώς οι φοιτητές θα είναι σε θέση να συλλάβουν την κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση της αρχιτεκτονικής. Θα μπορέσουν επίσης να αντιληφθούν την εξέλιξη του σχεδιασμού και των αναπτυξιακών στρατηγικών παράλληλα με τις ευρύτερες κοινωνικο-πολιτισμικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες κατασκευής κτιρίων, διαμόρφωσης γειτονιών, αστικών χώρων και πόλεων –κάτι που συνιστά τον κοινωνικό ρόλο του αρχιτέκτονα-, ώστε να ανταποκριθούν στις ανθρώπινες απαιτήσεις σεβόμενοι το ατομικό και το συλλογικό στοιχείο μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Οι αλλαγές και οι εξελικτικές διαδικασίες στο περιβάλλον, τον αστικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική θεωρούνται μέσα από το πρίσμα της κατανόησης των μετασχηματισμών στις πολιτισμικές, φιλοσοφικές, επιστημονικές, πολιτικές και οικονομικές θεωρίες και πραγματικότητες διαφορετικών εποχών. Αυτή η ομάδα μαθημάτων φιλοδοξεί να καταστήσει αυτή τη γνώση λειτουργική μέσα στα πλαίσια του σχεδιασμού. Γι’ αυτό το λόγο και ένα μεγάλο τμήμα αυτών των μαθημάτων υποστηρίζει τα εργαστήρια σχεδιασμού εμπλουτίζοντας τη σχεδιαστική διαδικασία με ερωτήματα και ιδέες σχετικά με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. Τα μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας γίνονται μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων.

Μέσα Αναπαράστασης (MEDIA, M)

Η τέταρτη θεματική περιοχή είναι τα Μέσα Αναπαράστασης και αναφέρεται σε όλα τα μέσα και τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας αρχιτέκτονας για να αναπαραστήσει και να δημιουργήσει αρχιτεκτονικές μορφές, αλλά και να τις επικοινωνήσει σε άλλους. Καλύπτει όλα τα πιθανά μέσα σχεδιασμού, όπως ο λόγος, το σκίτσο, το σχέδιο, η ζωγραφική, το χρώμα, το πρόπλασμα, η φωτογραφία, ψηφιακά μέσα κλπ. Τα μαθήματα καλύπτουν θέματα Καλών Τεχνών, γεωμετρικών αναπαραστάσεων και ψηφιακών μέσων. Η χρήση υπολογιστών είναι πλέον απαραίτητη για την περιγραφή και την υλοποίηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ο υπολογιστής και άλλα ψηφιακά μέσα συνιστούν ανεκτίμητα μέσα έκφρασης, και η διερεύνησή τους μετασχηματίζει τόσο τις σχεδιαστικές πρακτικές όσο και το άμεσο περιβάλλον. Η διδασκαλία αυτής της ομάδας μαθημάτων περιλαμβάνει τις κύριες σύγχρονες τεχνικές τρισδιάστατης αναπαράστασης του χώρου, δίνοντας έμφαση στα ψηφιακά μέσα σχεδιασμού και κατασκευής χώρων. Τείνει επίσης να διευρύνει τις εφαρμογές τους και σε άλλα εκφραστικά μέσα (λόγος, εικόνα, γλυπτική κλπ.). Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν τα πεδία έκφρασης των αρχιτεκτονικών ιδεών και να διαμορφώσουν οι ίδιοι τα εργαλεία ανακάλυψης του κόσμου τους. Οι διδακτικές μέθοδοι βασίζονται κατά κύριο λόγο σε εργασίες με ψηφιακά και συμβατικά μέσα.

Επαγγελματικές Πρακτικές (PP)

Τα μαθήματα Επαγγελματικών Πρακτικών προσφέρονται κατά το τέταρτο έτος σπουδών και αποτελούν μια εισαγωγή σ’ εκείνες τις παραμέτρους του επαγγέλματος και της αγοράς που διαμορφώνουν το περιβάλλον. Επιπλέον πληροφόρηση προέρχεται από τους διδάσκοντες των εργαστηρίων που εισάγουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στη διαδικασία του σχεδιασμού. Η διδασκαλία γίνεται κυρίως μέσω διαλέξεων από τους διδάσκοντες και από εξωτερικούς έμπειρους επαγγελματίες, καθώς και μέσω επισκέψεων σε εργοτάξια και αρχιτεκτονικά γραφεία. Αντικείμενο των μαθημάτων είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα οργάνωσης μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, συστηματοποίησης και διαχείρισης του εργοταξίου, καθώς και με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος στην Κύπρο αλλά και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαθήματα Επιλογής (EL)

Τα μαθήματα επιλογής ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των φοιτητών, οδηγώντας τους σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία ή/και σε περαιτέρω σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Τα μαθήματα που προσφέρονται καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων από τις τέσσερις θεματικές περιοχές του προγράμματος. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον ένα μάθημα επιλογής από την περιοχή του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων.

Προϋποθέσεις προγράμματος

Το πτυχίο Bachelor στην Αρχιτεκτονική είναι ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων ετών, αποτελούμενο συνολικά από 240 διδακτικές μονάδες (ECTS). Οι μονάδες αυτές κατανέμονται ισότιμα στα 8 εξάμηνα (30 ECTS/ εξάμηνο). Το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής είναι ένα πρόσθετο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, αποτελούμενο από 60 διδακτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται σε 24 ECTS στο χειμερινό και 36 ECTS στο θερινό εξάμηνο. Κάθε εξάμηνο διαρκεί 14 εβδομάδες.

Bachelor στην Αρχιτεκτονική (BArch)

Το Bachelor στην Αρχιτεκτονική είναι ένα πρόγραμμα τεσσάρων ετών που παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για πρακτική στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα και για τον επιτυχή σχεδιασμό του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να θέσει τις βάσεις της πολύπλευρης γνώσης, οι οποίες συγκροτούν την ενασχόληση με την αρχιτεκτονική, και ο εξοπλισμός των φοιτητών με κριτική σκέψη, επαγγελματική ικανότητα και γνωστική ανεξαρτησία για μια επιτυχημένη καριέρα. Το πρόγραμμα θέτει ως προτεραιότητα τη σύγκλιση θεωρίας και πράξης, και την ισορροπία μεταξύ της αισθητικής, της λειτουργικής, της τεχνολογικής και της ανθρώπινης παραμέτρου στην αρχιτεκτονική πρακτική. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μια διαδοχή εργαστηρίων σχεδιασμού και στα τέσσερα έτη, και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ιστορίας τέχνης και αρχιτεκτονικής, προηγμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, συντήρησης και αποκατάστασης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιστημών, τεχνολογίας, αναπαραστατικών μέσων, ανθρωπογνωστικών και πολιτισμικών σπουδών, επαγγελματικών και διαχειριστικών μελετών.

Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (DipArch)

Το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, είναι ένα επαγγελματικό πτυχίο που δίνει στους απόφοιτους τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) ως αρχιτέκτονες και να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής επιτρέπει στους φοιτητές την επιλογή ενός πεδίου εξειδίκευσης, όπως Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Τοπίο και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Ενεργειακός Σχεδιασμός, Αποκατάσταση και Επανάχρηση ιστορικών κτηρίων και συνόλων. Οι φοιτητές καλλιεργούν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα ολοκληρώνοντας μια πτυχιακή ερευνητική εργασία και μια διπλωματική με βάση το σχεδιασμό. Ο στόχος ενός προγράμματος δομημένου με αυτόν τον τρόπο είναι η παροχή εις βάθος αρχιτεκτονικής παιδείας. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια σχεδιασμού, επιβλέψεις από διδάσκοντες, και ατομικές εργασίες και μελέτες. Κάθε εξάμηνο συγκροτείται γύρω από το βασικό συστατικό στοιχείο του προγράμματος, το εργαστήριο σχεδιασμού, και συμπληρώνεται με μαθήματα ιστορίας και θεωρίας, τεχνολογίας, επαγγελματικών και διαχειριστικών ζητημάτων.

Εργαστήριο Εφαρμογής της Έρευνας στην Πράξη

Μια εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη για την επιβίωση οποιουδήποτε εκπαιδευτικού οργανισμού υψηλού επίπεδου είναι η ανάπτυξη μιας ερευνητικής στρατηγικής· η παραγωγή νέας γνώσης θα συμβάλει στην προαγωγή των επιστημονικών του στόχων και της θέσης του οργανισμού στο διεθνές πεδίο, καθώς και στην ανάπτυξη της άμεσης ακαδημαϊκής και τοπικής κοινότητας. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις σκοπεύει στην ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στους τομείς του αρχιτεκτονικού και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, μέσα στα πλαίσια του τοπικού και των γειτονικών Μεσογειακών πολιτισμών, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκά προγράμματα και ερευνητικά ιδρύματα. Μαζί με τις άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου, η Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών βρίσκεται σε θέση να εφαρμόσει διεπιστημονικές ερευνητικές μεθόδους και πρακτικές. Με αυτήν την προοπτική, το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική στοχεύει στην καλλιέργεια των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα τόσο ως φοιτητές όσο και ως απόφοιτοι. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με το ακαδημαϊκό προσωπικό σε ερευνητικά θέματα και σε συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα. Σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια υπολογιστών και μελετών και αίθουσες διαλέξεων παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την απόκτηση εξειδικευμένης και εις βάθος γνώσης επάνω στα αντικείμενα μελέτης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές εντάσσονται σε ένα περιβάλλον προσανατολισμένο στην έρευνα, το οποίο χρησιμοποιεί την περιοχή της Πάφου και το νέο πανεπιστημιακό campus του Νεάπολις ως ένα ζωντανό εργαστήριο, εφαρμόζοντας τις δεξιότητές τους στην παρατήρηση και ανάλυση πεδίου, τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, τον πειραματισμό, την έρευνα και την εφεύρεση. Τα εργαστήρια σχεδιασμού μελετούν ζητήματα του τόπου και της ευρύτερης περιοχής, κτηριακές πεμβάσεις και θέματα βελτίωσης των συνθηκών κατοίκησης, με το πνεύμα της προαγωγής της ευημερίας της τοπικής κοινωνίας και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντός της.

Εργαστήρια συνεργασίας

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις στοχεύει στην οργάνωση εργαστηρίων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις και αρχιτεκτονικά γραφεία, σχολεία και άλλα τοπικά και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με πραγματικά και επίκαιρα ζητήματα και με φοιτητικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Οι πρωτεύοντες στόχοι του ζωντανού εργαστηρίου και των εργαστηρίων συνεργασίας είναι να παρέχουν στους φοιτητές πρακτική πείρα, τη δυνατότητα να συνάψουν δεσμούς με την κοινότητα των επαγγελματιών και την ενθάρρυνση να συνεισφέρουν ενεργά στην έρευνα και την περαιτέρω ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής στην Κύπρο. Με αυτές τις επιδιώξεις, οι φοιτητές προετοιμάζονται για την επιτυχή είσοδό τους στον επαγγελματικό στίβο και την μελλοντική τους εξέλιξη.

Η δομή μαθήματων στο Πτυχίο & Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική είναι η ακόλουθη

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
 

Εξάμηνο: 1

 
ARCH AS101ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Θεμελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής: στοιχεία και μορφές – Εργαστήριο δύο κατευθύνσεων12.0
ARCH HI101ΙΣΤΟΡΙΑ 1: Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης (αρχαιότητα)3.0
ARCH BT101ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 1: Δομικά Συστήματα I3.0
ARCH BT104ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ : Υλικά και Μέθοδοι Κατασκευής3.0
ARCH SV101ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1: Γραμμικό Σχέδιο3.0
ARCH SV102ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2: Ελεύθερο Σχέδιο3.0
ARCH SV103ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3: Υλικά,  Φόρμες & Καινοτομία3.0
  30.0
 

Εξάμηνο: 2

 
ARCH AS102ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Θεμελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής: στοιχεία και μορφές – Εργαστήριο δύο κατευθύνσεων12.0
ARCH HI102ΙΣΤΟΡΙΑ 2: Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης (2ος-18ος αι.)3.0
ARCH BT102ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 2: Κατασκευαστικά Στοιχεία3.0
ARCH BT103ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 3: Δομικά Συστήματα II3.0
ARCH SV104ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 4: Χωρικοί Μετασχηματισμοί3.0
ARCH SV105ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 5: Ψηφιακός Σχεδιασμός Ι3.0
ARCH SV106ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6: (Φωτογραφία, Κινηματογράφος, Σκηνογραφία)3.0
  30.0
 

Εξάμηνο: 3

 
ARCH AS203ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Εργαστήριο δύο κατευθύνσεων12.0
ARCH HI203ΙΣΤΟΡΙΑ 3: Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης (19ος- 20ος αι.)3.0
ARCH TS201ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1: Κατασκευαστικά Συστήματα6.0
ARCH BT204ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 4: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων3.0
ARCH BT205ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 5: Δομική Μηχανική3.0
ARCH SV207ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 7: Ψηφιακός Σχεδιασμός ΙΙ3.0
  30.0
 

Εξάμηνο: 4

 
ARCH AS204ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Αστικός Σχεδιασμός – Εργαστήριο δύο κατευθύνσεων12.0
ARCH AS205ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5: Εργαστήριο δύο κατευθύνσεων9.0
ARCH SR201ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1: Αντικείμενο και Χώρος3.0
ARCH TH201ΘΕΩΡΙΑ 1: Τόπος και Αρχιτεκτονική3.0
ARCH BT206ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 6: Φυσική Κτιρίων3.0
  30.0
 

Εξάμηνο: 5

 
ARCH AS306ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Αποκατάσταση και Επανάχρηση ιστορικών κτηρίων – Εργαστήριο δύο κατευθύνσεων12.0
ARCH TH302ΘΕΩΡΙΑ 2: Θεωρία Συντήρησης – Αποκατάστασης3.0
ARCH HI304ΙΣΤΟΡΙΑ 4: Αρχιτεκτονική Τοπίου3.0
ARCH TS302ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2: Ελαφρές Κατασκευές (ξύλο και μέταλλο)6.0
ARCH SV308ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 8: Αλγοριθμικός Σχεδιασμός6.0
  30.0
 

Εξάμηνο: 6

 
ARCH AS307ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7: Βιώσιμη Αρχιτεκτονική12.0
ARCH AS308ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8: Αρχιτεκτονική Τοπίου9.0
ARCH TS303ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3: Δομοστατικός Σχεδιασμός6.0
ARCH SR302ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2: Αειφόρος Αρχιτεκτονική3.0
  30.0
 

Εξάμηνο: 7

 
ARCH AS409ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9: Εργαστήριο δύο κατευθύνσεων12.0
ARCH AS410ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10: Πολεοδομικός Σχεδιασμός9.0
ARCH SR403ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3: Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη3.0
ARCH EE401
ARCH EE402
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1: Η Μορφολογία του Θεατρικού Χώρου
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2: Ανοικτοί χώροι στην πόλη
3.0
ARCH TH403ΘΕΩΡΙΑ 3: Θεωρία Αρχιτεκτονικής3.0
  30.0
 

Εξάμηνο: 8

 
ARCH AS411ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11: Εργαστήριο δύο κατευθύνσεων12.0
ARCH DIsΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 9.0
ARCH SR404ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4: Μέθοδοι Έρευνας στην Αρχιτεκτονική3.0
ARCH SR405ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5: Αρχές Ανάπτυξης Ακινήτων  και Θεωρία Εκτίμησης Ακινήτων3.0
ARCH EE403
ARCH EE404
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3: Εμβαθύνσεις σε ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4: Θεωρήσεις της Χωρικής Γλώσσας
3.0
  30.0
 

Εξάμηνο: 9

 
ARCH AS512ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 12: Εισαγωγή στην Διπλωματική εργασία12.0
ARCH AS513ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13: Εργαστήριο δύο κατευθύνσεων9.0
ARCH SR506ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6: Επαγγελματικές Πρακτικές (Η Αρχιτεκτονική Μελέτη, Θεσμικό Πλαίσιο και Νόμοι)3.0
ARCH EE505
ARCH EE506
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5: Αστική Κοινωνιολογία
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6: Ο Χώρος και Αρχιτεκτονική του Χρόνου
3.0
ARCH EE507
ARCH EE508
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7: Ανοικτό Γενικής Παιδείας (Από τα μαθήματα άλλων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου)
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8: Δομή και Μορφή
3.0
  30.0
 

Εξάμηνο: 10

 
ARCH DThΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ24.0
ARCH SR507ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός3.0
ARCH EE510
ARCH EE509
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10: Αρχιτεκτονική και η κινούμενη εικόνα
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 9: Ο Χώρος και Αρχιτεκτονική του Κενού
3.0
  30.0
  300.0

 

 
ΑΙΤΗΣΗ