ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (EIASM)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στη Διοίκηση Αειφορίας (EIASM) είναι το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διοίκηση της αειφορίας στην Κύπρο και, ενδεχομένως, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Μεταπτυχιακό υιοθετεί μια διεπιστημονική, ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μελέτη και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη διοίκηση της αειφορίας.

Το Μεταπτυχιακό στοχεύει στην παροχή προηγμένης γνώσης σε εκείνους των οποίων στόχος είναι να γίνουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες και ηγέτες, είτε στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και της διοίκησης αειφορίας, όπως για παράδειγμα η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/52 / ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ιδιαίτερα συγχρηματοδοτούμενων έργων, προβλέπουν ότι τα άτομα που συμμετέχουν στην ετοιμασία και στην αξιολόγηση των μελετών εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη καθώς και τα προσόντα και τις σχετικές ικανότητες. Επιπλέον, η ζήτηση για εμπειρογνώμονες σε θέματα περιβάλλοντος αυξάνεται, αλλά την ίδια στιγμή το να διαθέτει κάποιος ικανότητες δεν είναι πλέον επαρκές. Έτσι, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα και ευκαιρία για επαγγελματίες διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων να στραφούν προς την απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στη Διοίκηση Αειφορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνουν εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για να τους επιτρέψει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Το περιεχόμενο του Μεταπτυχιακού έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις πτυχές των διαφόρων Σχεδίων (Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και Έργων (Βιομηχανικών, Ανάπτυξης Γης, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Υποδομών, Θαλάσσιων και Παράκτιων, κλπ), την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και κατά συνέπεια τη διαχείριση θεμάτων αειφορίας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα σπουδών παρέχει σύγχρονες γνώσεις για σειρά από διαφορετικούς τομείς και καλύπτει πολλαπλά και ουσιώδη θέματα. Το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με τεχνικές και αναλυτικές δεξιότητες, κριτικές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες υπευθυνότητας και ηγεσίας. Αυτό τους επιτρέπει να ενισχύσουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων και να προωθήσουν την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητά τους στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.

Το Μεταπτυχιακό EIASM συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική και περιλαμβάνει την έκθεση στις τελευταίες μεθόδους, διαδικασίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον τομέα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και στις διάφορες τεχνολογικές λύσεις που είναι απαραίτητες για την προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική συμμόρφωση, όλα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που υποστηρίζεται από τις πιο προηγμένες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων χρησιμοποιούνται εκσυγχρονισμένα μέσα και μοντέρνοι μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ίδια συμμετοχή των φοιτητών, εργαστήρια, ομαδικές εργασίες και συνεργασία μεταξύ των φοιτητών, με στόχο την παράλληλη ανάπτυξη ικανοτήτων ομαδικότητας και συνεργασίας, προσόντα που απαιτούνται και είναι απαραίτητα στον τομέα της περιβαλλοντικής εκτίμησης.

Κριτήρια Εισδοχής: Πτυχίο Πανεπιστημίου

Διάρκεια σπουδών: 3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά

ECTS: 90

Δομή Mεταπτυχιακού στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM) κατανέμεται σε τρία εξάμηνα σπουδών. Τα πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνουν μαθήματα τα οποία αποτελούν εργαλεία για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Το Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM) ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ένα θέμα της επιλογής τους, αλλά και να καλλιεργήσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος είναι 90 ECTS.

Πρώτο εξάμηνο

Οι φοιτητές του Mεταπτυχιακού στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM) εξοικειώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική, τη θεωρία, τις μεθόδους  και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την εκτίμηση των επιπτώσεών στο περιβάλλον, τον αστικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς επίσης και για τη σημαντικότητα της διαμόρφωσης στρατηγικών για διάφορους τομείς και την εκτίμηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον (στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Δεύτερο εξάμηνο

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις αρχές, την επιστήμη και τη διοίκηση της αειφορίας, τα οικονομικά περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική μοντελοποίηση και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), καθώς επίσης και με την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από διάφορες κατηγορίες έργων. Τέλος, το σεμινάριο μεταπτυχιακής διατριβής προσφέρει στους φοιτητές τα εφόδια και τις γνώσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης και ολοκληρωμένης ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας.

Τρίτο εξάμηνο

Αποτελείται από την ερευνητική και διπλωματική εργασία του κάθε φοιτητή σε θέμα ειδικού ενδιαφέροντος που ο ίδιος επιλέγει. Είναι η ευκαιρία για κάθε φοιτητή να συνθέσει τις γνώσεις του και να διερευνήσει νέα ζητήματα. Κάθε σπουδαστής επιλέγει έναν επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος τον καθοδηγεί σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου μέχρι την τελική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άτομα που αναζητούν ηγετικές θέσεις στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από Σχέδια και Προγράμματα, στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα, στη διαχείριση αειφορίας, στη διαχείριση φυσικών πόρων, στα οικονομικά περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική μοντελοποίηση, στην επιστήμη της αειφορίας, στην αειφόρο ανάπτυξη, στις διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην περιβαλλοντική συμμόρφωση, στην περιβαλλοντική διαχείριση, στην παροχή περιβαλλοντικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Παρέχει επίσης πολύτιμη εκπαίδευση σε όσους αναζητούν μια ευρύτερη βάση για σταδιοδρομία στη βελτίωση και ανάπτυξη έργων, στο GIS, στον αειφόρο πολεοδομικό σχεδιασμό, στα οικονομικά περιβάλλοντος και στο περιβαλλοντικό δίκαιο.

Διάρκεια Σπουδών

Το Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM) διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS). Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική η/και την Αγγλική (ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας των φοιτητών) τα Σαββατοκύριακα, ώστε να είναι προσιτά και σε υποψήφιους που εργάζονται.

 

Δομή Μαθημάτων

ΚωδικόςΤίτλος μαθήματοςECTS

Εξάμηνο: 1

  
EIASM1Νομικά περιβάλλοντος και πολιτική7.0
EIASM2Θεωρία, μέθοδοι και διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων7.0
EIASM3Αστικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη7.5
EIASM4Αειφορία και Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων8.5
  30.0

Εξάμηνο: 2

  
EIASM5Επιστήμη και Διοίκηση Αειφορίας7.0
EIASM6Οικονομική ανάλυση και οικονομικά περιβάλλοντος6.0
EIASM7Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και Περιβαλλοντική Μοντελοποίηση7.0
EIASM8Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα7.0
EIASM9Σεμινάριο μεταπτυχιακής διατριβής3.0
  30.0

Εξάμηνο: 3

  
EIASM10Μεταπτυχιακή διατριβή30.0
  30.0
  90.0
 
ΑΙΤΗΣΗ