ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Προγράμματος στα Πληροφοριακά Συστήματα απευθύνεται σε όσους φιλοδοξούν να γίνουν εμπειρογνώμονες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εφαρμόζοντας και αναπτύσσοντας τις τεχνολογίες αυτές με επιτυχία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα έχει μια στοιχειακή σχεδίαση για να εξυπηρετήσει μια πληθώρα αναγκών και αντίστοιχων στόχων, που κυμαίνονται από την προώθηση της καθαρής επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας (ΤΠ) έως εκεί που οι αρχές και οι τεχνολογίες αυτών εφαρμόζονται και συνεισφέρουν στην προώθηση άλλων γνωστικών περιοχών, όπως η επιχείρηση, η υγεία, η διακυβέρνηση, η οικονομία κ.λπ.

Ο στόχος του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα είναι να παρέχει προηγμένες σπουδές για εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ο τομέας των ΤΠΕ εξακολουθεί να είναι μια σημαντική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και αποτελεί βασικό παράγοντα για άλλους τομείς της οικονομίας. Ωστόσο, οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν ότι το να είναι κανείς απλά εξειδικευμένος σε Υλικό ή Λογισμικό δεν είναι πλέον επαρκές για να παρακολουθήσει τον γρήγορο ρυθμό εξέλιξης των ΤΠΕ. Ως εκ τούτου, ενώ υπάρχουν ευκαιρίες για τους επαγγελματίες του τομέα των ΤΠΕ, απαιτείται μια θεμελιώδης εξειδίκευση σε προηγμένες δεξιότητες Πληροφορικής που επικεντρώνονται στη διαχείριση των ΤΠΕ και τον τελικό χρήστη αυτών.

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ένας κλάδος του, ο προηγμένος κλάδος σπουδών, να καλύψει το κενό που υπήρχε ως τώρα και να εκπαιδεύσει τους κατόχους πτυχίων στον χώρο των ΤΠΕ έτσι ώστε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο νέο περιβάλλον των ΤΠΕ στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, είναι ολοένα και πιο προφανές ότι οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε όλους σχεδόν τους επιστημονικούς κλάδους, δηλαδή στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στις Φυσικές Επιστήμες, τις Τυπικές Επιστήμες, καθώς και σε διεπιστημονικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως η Μηχανική και η Ιατρική. Όλες αυτές οι επιστήμες κάνουν σήμερα εκτεταμένη χρήση των ΤΠΕ για την προώθηση του τομέα τους. Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα ενεργεί υποστηρικτικά σε όλους αυτούς τους πτυχιούχους των άλλων επιστημών, παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις ΤΠΕ, και ειδικότερα τα ΠΣ, προκειμένου να καταστούν ικανοί να διερευνούν και να χρησιμοποιούν άμεσα οι ίδιοι τεχνικές των ΤΠΕ στον χειρισμό των επιστημονικών δεδομένων χωρίς να απαιτείται η συνδρομή ενός ειδικού στις ΤΠΕ.

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα περιλαμβάνει 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Δομή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα παρέχει σύγχρονες γνώσεις σε μια σειρά από διαφορετικούς τομείς που συνθέτουν το πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο πυρήνας του κάθε κλάδου του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα σπουδών υπογραμμίζει τόσο τις δεξιότητες όσο και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση, επεξεργασία, εξόρυξη και προστασία των δεδομένων.

Ανάλογα με το πτυχιακό τους υπόβαθρο και την μέχρι τότε επαγγελματική εμπειρία τους στον χώρο των ΤΠΕ, οι σπουδαστές μπορούν μέσω μαθημάτων να αποκτήσουν εξειδίκευση στους τομείς της ασφάλειας των ΠΣ, της ευφυούς διαχείρισης δεδομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πρόσθετα μαθήματα επιτρέπουν στους σπουδαστές να εξοικειωθούν με τις τελευταίες (state-of-the-art) εξελίξεις στον τομέα των συστημάτων πληροφοριών, όπως την τεχνολογία του υπολογιστικού πλέγματος και νέφους (cloud and grid computing).

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα συνδυάζει θεωρία και πρακτική και έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με προηγμένες γνώσεις που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την συντήρηση και την διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων. Η κατάρτιση περιλαμβάνει την έκθεση των φοιτητών στις τελευταίες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των συστημάτων πληροφοριών, καθώς και βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν την ταχέως μεταβαλλόμενη φύση του τομέα.

Για τον σκοπό αυτό, το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών καθώς και δεξιότητες που ένας επαγγελματίας ή χρήστης Πληροφοριακών Συστημάτων αναμένεται να κατέχει. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα καλύπτει θέματα όπως (α) Ανάπτυξη Λογισμικού και Υποδομές, (β) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, (γ) Ευφυής χειρισμός δεδομένων, (δ) Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και (ε) Διαχείριση Συστημάτων και Υπηρεσιών. Η δομή του Προγράμματος είναι τέτοια που επιτρέπει στους σπουδαστές, εφόσον το επιθυμούν, και ανάλογα με το υπόβαθρό τους στις ΤΠΕ, να εξειδικευτούν σε έναν τομέα των ΠΣ.

Πιο αναλυτικά το Πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) εξειδικεύσεις:

  • της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων,
  • του Ευφυούς Χειρισμού Δεδομένων, και
  • των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, αντίστοιχα.

Και οι τρεις αυτές εξειδικεύσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή και αποδοτική χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων σε κάθε χώρο εφαρμογής τους.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα παρέχει στους αποφοίτους τα κατάλληλα εφόδια για να εξασφαλίσουν υψηλόβαθμες θέσεις ευθύνης ως Αναλυτές Συστημάτων, Σχεδιαστές, Ερευνητές, Εκπαιδευτές, Προγραμματιστές και Διαχειριστές συστημάτων ΤΠΕ στον Ιδιωτικό τομέα (ευρύ φάσμα εταιρειών, τράπεζες, τομέας Υγείας, ιδιωτική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων) καθώς και στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα (βοηθοί διδασκαλίας σε Πανεπιστήμια, καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, καθηγητές Πληροφορικής και Λειτουργοί Πληροφορικής) τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Η επιτυχής αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας ΠΣ, η ευφυής εξόρυξη πληροφοριών από μεγάλα αποθετήρια δεδομένων και η ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας και των Πολιτών του Διαδικτύου, καθιστούν τους αποφοίτους του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα περιζήτητους επαγγελματίες. Οι απόφοιτοι μπορούν φυσικά να συνεχίσουν τις σπουδές τους με σκοπό την απόκτηση Διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα απαιτεί 120 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS).

Διάρκεια Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Το Πρόγραμμα διδάσκεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Κατανομή Μαθημάτων: Ο πιο κάτω πίνακας δίνει λεπτομέρειες για την κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα με βάση τον κλάδο σπουδών (προηγμένος ή εφαρμοσμένος κλάδος). Το Πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει 120 ECTS. Τα επιλεγόμενα μαθήματα καθορίζονται ανάλογα με τον επιλεγμένο κλάδο εξειδίκευσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες δίνονται στον Οδηγό Σπουδών του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Προηγμένα ΠΣΕφαρμοσμένα ΠΣΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Εξάμηνο 1

  
Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΔομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι & Προγραμματισμού Αρχές10
Προηγμένες Τεχνολογίες Ιστού και ΠρογραμματισμόςΠρογραμματισμός Ιστού10
Διαχείριση Έργων ΠΣΔιαχείριση Έργων ΠΣ10
  30

Εξάμηνο 2

  
Εξόρυξη ΔεδομένωνΕυφυή Συστήματα10
Δίκτυα ΕπικοινωνιώνΕπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών10
Ερευνητικές ΜέθοδοιΕρευνητικές Μέθοδοι10
  30

Εξάμηνο 3

  
Επιλογή 11Επιλογή 2110
Επιλογή 12Επιλογή 2210
ΔιατριβήΔιατριβή10
  30

Εξάμηνο 4

  
Επιλογή 13Επιλογή 2310
ΔιατριβήΔιατριβή20
  30
 
ΑΙΤΗΣΗ