MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας με αποδέκτες όσους φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών καθοδηγεί τους φοιτητές στην εμπειρική προσέγγιση της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, έτσι ώστε η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται να αναμιγνύεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Η προσέγγιση αυτή καθίσταται δυνατή δεδομένου ότι η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της Δημόσιας Πολιτικής για την Υγεία, στα πολλαπλά αυτά πεδία και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλάβουν διαρκώς αυξανόμενες σύνθετες ευθύνες στον τομέα αυτόν.

Κατ΄ επέκταση οι φοιτητές διευρύνουν και ταυτόχρονα εμβαθύνουν σε θέματα διαχείρισης και σε διαδικασίες πολιτικής σε μια πορεία ευρετικής μάθησης. Συνακόλουθα, οι φοιτητές  αποκτούν  την απαιτούμενη γνώση και την απαραίτητη εξειδίκευση για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων του Τομέα Υγείας και για την κατανόηση των μεγάλων πολιτικών ζητημάτων από τα οποία πηγάζει η εφαρμοζόμενη πολιτική και καθορίζονται οι επιμέρους στόχοι. 

Το Πρόγραμμα, ενδεικτικά, απευθύνεται σε:

 • όσους /όσες επιθυμούν να υλοποιήσουν τη γενικότερη θεωρητική προσέγγιση της δια βίου εκπαίδευσης που η μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την καθιστά εφικτή,
 • όσους/όσες εργάζονται ήδη στον τομέα της υγείας ιδιωτικού και δημόσιου και τους ενδιαφέρει η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη,
 • όσους/όσες αναζητούν εργασία στο χώρο της υγείας σε όλο το φάσμα παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας,
 • όσους/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση/επιμόρφωση  του προσωπικού του οργανισμού στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους,
 • σε στελέχη και εργαζόμενους σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή φορείς που ενδιαφέρονται για την περαιτέρω ανάπτυξη των οργανισμών τους με την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων του τομέα υγείας.

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. με καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή στις συνολικά έξι γνωστικές ενότητες. Κάθε μια από τις γνωστικές ενότητες αποτελείται από δύο μεταπτυχιακά μαθήματα.

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται η συνοπτική διάρθρωση των Γνωστικών Ενοτήτων με τα μεταπτυχιακά μαθήματα που τις αποτελούν με τους αντίστοιχους κωδικούς και τίτλους καθώς και με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τίτλος Γνωστικής ΕνότηταςΚωδικόςΤίτλοςΜονάδες ECTS
Α’ Εξάμηνο   
1η Γνωστική Ενότητα
(
DMPA1)«Οικονομία και Διαχείριση»
 • DMPA510
 • DΜΡΑ530
 

 • Οικονομικά για την Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – Οικονομική της Ευημερίας
 • Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα – Εφαρμογές Δημοσίων Πολιτικών
15
2η Γνωστική Ενότητα
(
DMPA2)«Ηγεσία και Ανθρώπινοι Πόροι»
 • DΜΡΑ520
 • DΜΡΑ540
 • Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
15
B’ Εξάμηνο   
3η Γνωστική Ενότητα
(
DMHA3)«Διαχείριση και Υπηρεσίες Υγείας»
 • DΜΡΑ601
 • DΜΒΑ575
 • Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
15
4η Γνωστική Ενότητα
(DMHA4)
«Οικονομικά και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας»
 • DΜΒΑ607
 • DΜΡΑ602
 • Οικονομικά της Υγείας
 • Εφαρμοσμένες Μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
15
Γ’ Εξάμηνο   
5η Γνωστική Ενότητα
(
DMHA5)«Δημόσια Πολιτική και Συστήματα Υγείας»
 • DΜΡΑ570
 • DΜΡΑ603
 • Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής

Αξιολόγηση και Εφαρμογή

 • Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας
15
6η Γνωστική Ενότητα
(
DMPA6)«Μεθοδολογία της Έρευνας»
 • DMPA590
 • DPSYC610
 • Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών
 • Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη
15
 Σύνολο 90

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί και να παρακολουθήσει το πολύ δύο γνωστικές ενότητες. Ως εκ τούτου η συντομότερη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» προσφέρεται με τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για κάθε Γνωστική Ενότητα πραγματοποιούνται με τον καθηγητή σύμβουλο, αφενός μία εκπαιδευτική συνάντηση με φυσική παρουσία διάρκειας τριών ωρών και αφετέρου τέσσερις με έξι τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο ωρών εκάστη. Για κάθε γνωστική ενότητα ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει δύο γραπτές εργασίες. Ο φοιτητής πρέπει να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό ακολουθώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για κάθε γνωστική ενότητα απαιτείται μελέτη περίπου 14 ωρών εβδομαδιαίως. Μετά το πέρας του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο ή σε κατά τόπους συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Προκειμένου ο φοιτητής να επιτύχει σε ένα μάθημα πρέπει να λάβει, τόσο στην γραπτή εργασία όσο και στην τελική εξέταση, τουλάχιστον 50/100. Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να δοκιμάσει εκ νέου στην επαναληπτική εξέταση. Ο τελικός βαθμός κάθε θεματικής ενότητας προκύπτει από τον βαθμό της τελικής (ή επαναληπτικής) γραπτής εξέτασης (με βαρύτητα 70%) και του μέσου όρου των γραπτών εργασιών (με βαρύτητα 30%).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου.
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
 • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης.
 • Η προσαρμογή του Προγράμματος ΔΥΥ στις ανάγκες της αγοράς και στο περιβάλλον του Τομέα Υγείας.
 • Ο προσανατολισμός του Προγράμματος στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.
ΑΙΤΗΣΗ