ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας αποσκοπεί στην εις βάθος κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διαστάσεις και προβλήματα της μάθησης και της ανάπτυξης κατά τη σχολική και την εφηβική ηλικία. Ειδικότερα το Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς:

 • Tων θεωριών της μάθησης και των εκπαιδευτικών τους εφαρμογών
 • Tων μαθησιακών δυσκολιών
 • Tων εξελικτικών διαταραχών, όπως αυτές εμφανίζονται στην προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία
 • Tων πολιτισμικών παραμέτρων και του ρόλου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Του προτύπου ανάπτυξης στις πιο πάνω εξελικτικές φάσεις
 • Tων τεχνικών και μεθόδων εκπαιδευτικής και ψυχολογικής έρευνας
 • Των αποκλίσεων της συμπεριφοράς και την κατ’ αρχάς αντιμετώπισή τους.

Η δομή του Μεταπτυχιακού στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία περιλαμβάνει δυο διακριτά και ταυτοχρόνως συμπληρωματικά συστατικά στοιχεία: δέκα μαθήματα κορμού και δύο μαθήματα επιλογής. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας απαλλάσσονται από την παρακολούθηση και εξέταση των δύο μαθημάτων επιλογής.

Μαθήματα κορμού στο Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Τα μαθήματα κορμού επικεντρώνονται σε προέχουσες διαστάσεις της ψυχολογικής ανάπτυξης, της μάθησης και των αποκλίσεών τους. Ειδικότερα αναλύονται και αξιολογούνται τόσο οι παλαιότερες όσο και οι σύγχρονες ερμηνείες της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης με έμφαση στη σχολική και εφηβική ηλικία. Οι αντίστοιχες ερμηνείες των διαδικασιών μάθησης αναλύονται και ως προς τις δυνατότητες εφαρμογών τους στα εκπαιδευτικά πλαίσια.

Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η γλωσσική ανάπτυξη και ο γραμματισμός, οι πολυπολιτισμικές διαστάσεις της συμπεριφοράς, η μεθοδολογία έρευνας και η στατιστική,  καθώς και θέματα που αναφέρονται στο σχολικό πλαίσιο ως παράγοντα διαμόρφωσης της ταυτότητας και η συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα αποτελούν τα υπόλοιπα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με τα μαθήματα κορμού.

Μαθήματα επιλογής στο Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν διαστάσεις της ανάπτυξης και της συμπεριφοράς, όπως η εξελικτική ψυχοπαθολογία και οι ταυτότητες φύλου στην εφηβεία. Όσοι φοιτητές επιλέξουν τη διπλωματική εργασία έναντι των δύο επιλεγόμενων μαθημάτων, θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση, η οποία να γίνει αποδεκτή από τον επιβλέποντα καθηγητή.  Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί  ένα πρωτότυπο και ανεξάρτητο κομμάτι επιστημονικής εργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς που πρωτοεισέρχονται στην εκπαίδευση, αλλά και για έμπειρους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενισχύσουν την καριέρα τους. Το Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία είναι επίσης κατάλληλο για αποφοίτους Ψυχολογίας, που επιθυμούν να ακολουθήσουν ερευνητικό ή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.

Δεδοµένου ότι στο Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία φοιτούν εκπαιδευτικοί και των δυο πρώτων βαθµίδων της εκπαίδευσης, τα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα επικεντρώνονται στα κατά περίπτωση προέχοντα γνωρίσµατα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Κριτήρια Εισδοχής

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας ή άλλων ειδικοτήτων από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 • Για τους μη διορισμένους εκπαιδευτικούς με πτυχίο από πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός Κύπρου και Ελλάδος απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΚΥΣΑΤΣ ή το ΔΟΑΤΑΠ αντιστοίχως
 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές

Διάρκεια του Μεταπτυχιακού στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (1.5 έτος) και πιστώνεται με 90 ECTS. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η  Ελληνική.

Η Δομή των Μαθημάτων του Μεταπτυχιακού στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία είναι ως εξής:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Εξάμηνο : 1

  
ΨΥΧ 501Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη δια βίου7.5
ΨΥΧ607Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική7.5
ΨΥΧ608Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα7.5
ΨΥΧ610Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη7.5
  30

Εξάμηνο : 2

  
ΨΥΧ503Μάθηση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές7.5
ΨΥΧ602Γλωσσική Ανάπτυξη και Γραμματισμός7.5
ΨΥΧ610-IIΑνεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη II7.5
ΨΥΧ605 (επιλογής)Σχολικό Πλαίσιο και Ταυτότητες Φύλου κατά την Εφηβεία / ή7.5
ΨΥΧ700 (επιλογής)Διπλωματική Εργασία Ι (Επιλογής)7.5
  30

Εξάμηνο : 3

  
ΨΥΧ611Πολυπολιτισμικές διαστάσεις της Συμπεριφοράς7.5
ΨΥΧ505Προσωπικότητα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και η Εξελικτική Διαδρομή7.5
ΨΥΧ506Μαθησιακές Δυσκολίες7.5
ΨΥΧ604 (επιλογής)Εξελικτική Ψυχοπαθολογία7.5
ΨΥΧ 700 (επιλογής)Διπλωματική Εργασία ΙΙ (Επιλογής)7.5
  30
   
  90

 

 
 
ΑΙΤΗΣΗ