ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Διοίκηση είναι σχεδιασμένο για ώριμους σπουδαστές και στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας με αποδέκτες όσους φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα αυτόν. Η βασική φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η εμπειρική προσέγγιση στη σπουδή της Εκπαιδευτικής  Διοίκησης, όπου η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται αναμιγνύεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη πραγματικών προβλημάτων της εκπαιδευτικής καθημερινότητας. Η προσέγγιση αυτή βοηθά τους σπουδαστές να διευρύνουν και ταυτόχρονα να εμβαθύνουν σε θέματα διαχείρισης και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Είναι γνωστό ότι τα προγράμματα σπουδών που αφορούν τομείς της Δημόσιας Διοίκησης παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας επειδή πρέπει να καλύψουν διαφορετικά θεματικά πεδία, όπως λειτουργικά (δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, κλπ), τομεακά (Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Ασφάλεια, Περιφέρεια, κλπ), θεσμικά και θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην  εξειδίκευση της  Εκπαιδευτικής Διοίκησης. Τούτο σημαίνει ότι εκτός από τα μαθήματα της ειδικότητας ο σπουδαστής θα διδαχθεί και μαθήματα που αφορούν πτυχές λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και γενικότερα του Δημόσιου Τομέα.

Ο πυρήνας του Προγράμματος Σπουδών δίνει έμφαση στην απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης και απαραίτητης εξειδίκευσης για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων που διατίθενται στον Εκπαιδευτικό Τομέα και για την κατανόηση των μεγάλων πολιτικών ζητημάτων από τα οποία πηγάζει η εφαρμοζόμενη πολιτική και καθορίζονται οι διοικητικοί στόχοι. Το Πρόγραμμα σπουδών καλύπτει διαφορετικά θεματικά πεδία, που αφορούν δημόσιες πολιτικές για την Παιδεία, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων στον τομέα της Παιδείας, καθώς και  σχετικά θέματα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Για το λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο, που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της Δημόσιας Πολιτικής για την Παιδεία, στα πολλαπλά αυτά επίπεδα και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλάβουν διαρκώς αυξανόμενες σύνθετες ευθύνες στον τομέα αυτόν.

Επιπροσθέτως, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια πάνω σε θέματα αιχμής που αφορούν την Παιδεία, στα πλαίσια του Ανοικτού Σεμιναρίου Ειδικών Θεμάτων, το οποίο θα διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες και στελέχη του Τομέα αυτού, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, οι οποίοι θα προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Επομένως γνωσιολογικά, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εξοπλίζει τους σπουδαστές με αναλυτικές και υπολογιστικές εξειδικεύσεις και ηγετικές δεξιότητες, ώστε να ενδυναμώσει την ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Περιγραφή Μαθημάτων και Διάρκεια Σπουδών

Σύμφωνα με τις βασικές πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης σε σχέση με το σύστημα ECTS, όπως αυτές διατυπώνονται στην τελευταία έκδοση του Οδηγού Χρήσης των ECTS (ECTS Users’ Guide 2015), για την παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Μάστερ τον 90 ECTS απαιτούνται τουλάχιστον τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Δεδομένου όμως ότι οι περισσότεροι φοιτητές που φοιτούν σε αυτού του είδους τα προγράμματα είναι εργαζόμενοι, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις τους προσφέρει την δυνατότητα να επιλέξουν προς παρακολούθηση εκτός του Πογράμματος διάρκειας τριών εξαμήνων (εντατικό) και ένα πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων (κανονικό).

Κάθε μάθημα λαμβάνει 7,5 Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ΠΜ/ECTS). Επομένως ο συνολικός αριθμός ΠΜ/ECTS που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 90.

Για την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν μία από τις εξής δύο επιλογές: (Α) να εκπονήσουν μία διπλωματική εργασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και έξι μήνες μετά την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, ή (Β) να παρακολουθήσουν τέσσερα επιπλέον μαθήματα.

Επιπροσθέτως, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια πάνω σε θέματα αιχμής που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση, στα πλαίσια του Ανοικτού Σεμιναρίου Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, οι οποίοι θα προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Κριτήρια Εισδοχής

Το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Διοίκησης λαμβάνει υπόψη του το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του υποψηφίου από τις προηγούμενες σπουδές του, καθώς και τη διαφαινόμενη ικανότητά του για ολοκλήρωση του Προγράμματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν επίσημα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων και μία δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος. Επίσης πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας και δύο συστατικές επιστολές θα ληφθούν σοβαρά υπόψη ως επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Έναρξη διδασκαλίας του Προγράμματος

Εαρινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού Έτους 2015 – 2016

Κατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα

Κανονικό πρόγραμμα τεσσάρων εξαμήνων

Για την περίπτωση του κανονικού προγράμματος τεσσάρων εξαμήνων, η ανά εξάμηνο κατανομή των μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

Πρώτο Εξάμηνο

 • ΜΡΑ500 Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ510 Οικονομικά για την Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – Οικονομικά της  Ευημερίας (7,5 ECTS)

Δεύτερο Εξάμηνο

 • ΜΡΑ520 Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ530 Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα  (7,5ECTS)
 • ΜΡΑ540 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα (7,5ECTS)

Τρίτο Εξάμηνο  

 • ΜΡΑ604 Επικοινωνία και Συνεργασία στη Σχολική Μονάδα (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ605 Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικής Μονάδας (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ606 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων (7,5 ECTS)

Τέταρτο Εξάμηνο

Α)  Επιλογή:
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  (30 ECTS)

Β) Επιλογή:
Παρακολούθηση των εξής μαθημάτων: 

 • ΨΥΧ501 Γνωστική, Συναισθηματική Κοινωνική Ανάπτυξη δια βίου (7,5 ECTS)
 • ΨΥΧ608 Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ590 Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ595 Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη (7,5 ECTS)

Εντατικό πρόγραμμα τριών εξαμήνων

Για την περίπτωση του εντατικού προγράμματος τριών εξαμήνων, η ανά εξάμηνο κατανομή των μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

Πρώτο Εξάμηνο

 • ΜΡΑ500 Εισαγωγή στην Δημόσια Διοίκηση  (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ510 Οικονομικά για την Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – Οικονομικά της Ευημερίας (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ520 Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ530 Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα  (7,5 ECTS)

Δεύτερο Εξάμηνο

 • ΜΡΑ540 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ604 Επικοινωνία και Συνεργασία στη Σχολική Μονάδα (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ605 Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικής Μονάδας (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ606 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων (7,5 ECTS)

Τρίτο Εξάμηνο

(Α)  Επιλογή:
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  (30 ECTS)

(Β) Επιλογή:
Παρακολούθηση των εξής μαθημάτων

 • ΨΥΧ501 Γνωστική, Συναισθηματική Κοινωνική Ανάπτυξη δια βίου (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ590 Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών (7,5 ECTS)
 • ΨΥΧ608 Συμβουλευτική στην Σχολική Κοινότητα (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ595 Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη (7,5 ECTS)

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία έχει τη μορφή επίλυσης εξειδικευμένων προβλημάτων που οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους ή/και αναφέρεται σε κλαδικές πολιτικές που αποτελούν μέρος της λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Τομέα. Η εργασία εποπτεύεται από ειδικούς επιστήμονες, τη συνεργασία των οποίων έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται μία ιδιαίτερη φροντίδα στον φοιτητή και αναπτύσσεται μία στενότερη σχέση μεταξύ αυτού και του επιβλέποντος καθηγητή/εμπειρογνώμονος η οποία ακόμα μπορεί να οδηγήσει και σε μελλοντική συνεργασία.

Ο φοιτητής εκπονεί τη διπλωματική εργασία μόνον όταν η Επιτροπή των καθηγητών εγκρίνει την πρόταση την οποία είναι υποχρεωμένος να υποβάλει και η οποία εάν εγκριθεί μπορεί να λάβει μέχρι δέκα βαθμούς από τη συνολική βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας.

ΑΙΤΗΣΗ