MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός του Προγράμματος σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων  (MΒΑ) παρέχει μεταπτυχιακή εμπειρία και εκπαίδευση στο μάνατζμεντ σε εκείνους που φιλοδοξούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη σε ανώτερο επίπεδο διαχείρισης σε οργανισμούς. Στόχο έχει να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις για να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους σε διευθυντικές θέσεις. Κατά συνέπεια, ο σκοπός δεν είναι μόνο μια ακαδημαϊκή θεωρητική μελέτη, αλλά περισσότερο η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης σε πρακτικά ζητήματα προγραμματισμού, οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Είναι ένα ζωντανό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί την εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων, αλλά την ίδια στιγμή, ενσταλάζει νέες δεξιότητες και παρέχει νέες γνώσεις σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Επομένως, αναπτύσσει την ικανότητα των συμμετεχόντων να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την πρακτική τους, να διευρύνουν και να εμβαθύνουν στην κατανόηση των επιχειρήσεων και της λειτουργίας διαχείρισης και των σχετικών διαδικασιών. Αναπτύσσει επίσης τις δεξιότητες έρευνας των επιχειρήσεων, την ανάλυση, τη σύνθεση και τη δημιουργικότητα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η προώθηση της ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ενθαρρύνει την καινοτομία και συμβάλλει στη συνειδητοποίηση του ρόλου των πληροφοριών και της τεχνολογίας στον τομέα της καινοτομίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τη συνειδητοποίηση των ηθικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παγκόσμιων θεμάτων που επηρεάζουν τις αποφάσεις της διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MΒΑ) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη μελέτη κατανόησης της τουριστικής αγοράς, της ηγεσίας, της τεχνολογίας πληροφοριών, της παγκοσμιοποίησης, του στρατηγικού σχεδιασμού και των συναφών αντικειμένων. Το Πρόγραμμα υιοθετεί μια ολιστική άποψη για τον τουρισμό, με την ενσωμάτωση εμπορικών, τεχνολογικών, χρηματοοικονομικών πτυχών, και προκλήσεων ηγεσίας, και έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εφοδιάσει τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους μελλοντικούς ηγέτες στον τομέα του τουρισμού με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να διοικούν αποτελεσματικά τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου θα προσφέρονται πέντε (5) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS, κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου θα προσφέρονται αλλά πέντε (5) μαθήματα, με 30 ECTS και κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου θα προσφέρεται ακόμα ένα (1) μάθημα, και παράλληλα ο φοιτητής θα αρχίζει την μεταπτυχιακή του διατριβή, με συνολικό αριθμό ECTS 30.

Η Μεταπτυχιακή Εργασία είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε 24 ECTS.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

  • Χρησιμοποιούν μια ποικιλία αναλυτικών τεχνικών για να εντοπίσουν ένα περίπλοκο επιχειρησιακό πρόβλημα, να δημιουργούν και να συγκρίνουν εναλλακτικές επιλογές και να προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων.
  • Επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και τα εργαλεία (τεχνολογία πληροφοριών και / ή ποσοτική ανάλυση) για την επίλυση προβλημάτων του τουριστικού κλάδου.
  • Ενσωματώνουν λειτουργικά τις γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. ανάλυση περίπτωσης, ομαδικές εργασίες, ερευνητικές εργασίες).
  • Επιδεικνύουν τις γνώσεις σχετικά με την έννοια της δημιουργίας αξίας και του ρόλου που διαδραματίζει κάθε λειτουργικός τομέας μιας τουριστικής επιχείρησης.
  • Ορίζουν βασικές συνιστώσες του τουριστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που λειτουργούν και εξηγούν πώς αυτά τα συστατικά επηρεάζουν την απόδοση και τις αποφάσεις του οργανισμού.
  • Είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικοί σε επαγγελματικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών παρουσιάσεων με πειθώ.
  • Παράγουν επιστημονικά τεκμηριωμένες επαγγελματικές εκθέσεις εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.
  • εργάζονται και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους μέσα στα πλαίσια διεπιστημονικών και πολιτισμικά διαφορετικών περιβαλλόντων στον τουριστικό τομέα.
  • Επιδεικνύουν την ωριμότητα, την ακαδημαϊκή ικανότητα και την εμπειρία να απασχολούνται στον τουρισμό αμέσως μετά την αποφοίτησή τους.

Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος:

To πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Η Δομή των Μαθημάτων του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι ως εξής:

ΚωδικόςΤίτλος Μαθήματος
MBA570Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Ανθρώπινου Δυναμικού
MBA550Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική
MBA560Διοίκηση Μάρκετινγκ & Επιχειρησιακή Επικοινωνία
MBA580Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
DIST600Εισαγωγή στην Έρευνα
MBA540Χρηματοοικονομική Ανάλυση
TOUR520Tour Operating Μάνατζμεντ
MBA581Στρατηγική των Επιχειρήσεων
TOUR530Διοίκηση Ξενοδοχειακών Λειτουργιών ή (οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα TOUR 530 ή 540 ή 560)
TOUR540Διοίκηση και Έλεγχος Τροφίμων και Ποτών
TOUR550Τουριστική Οικονομία και Πολιτική
TOUR560Μεταφορές και Τουρισμός
TOUR510Ερευνητικές Μέθοδοι στον Τουρισμό
TOUR510Ερευνητικές Μέθοδοι στον Τουρισμό
MDIS600Διπλωματική Εργασία
 
ΑΙΤΗΣΗ