Πτυχιο στην Εφαρµοσµενη Πληροφορικη

Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι να προσφέρει τις βάσεις σε όσους φιλοδοξούν να γίνουν οι αυριανοί  εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Είναι το μοναδικό Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική στην Κύπρο που  ασχολείται με την εφαρμογή της Πληροφορικής στη Διοίκηση, την Οικονομία, τη Χρηματοοικονομική με έμφαση τις Επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο του Προγράμματος έχει σχεδιαστεί για να καλύψει όλα τα βασικά στοιχεία της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και να προετοιμάσει τους αποφοίτους του για τις ολοένα και πιο πολύπλοκες τεχνικές και διοικητικές υπευθυνότητες συστημάτων ΤΠΕ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Ο πυρήνας του Προγράμματος δίνει έμφαση τόσο στις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη Πληροφοριακών υποδομών και πόρων, όσο και στην κατανόηση του ευρύτερου ακαδημαϊκού, βιομηχανικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι ΤΠΕ αναπτύσσονται, εξαπλώνονται  και αξιολογούνται στην πράξη.

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική παρέχει σύγχρονες γνώσεις σε μια σειρά από διαφορετικούς τομείς που συνθέτουν το πεδίο της Πληροφορικής, όπως η σχεδίαση Αλγορίθμων, η ανάπτυξη Λογισμικού, τα Πληροφοριακά Συστήματα, ως  και βασικές γνώσεις στους τομείς της Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής, της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων όπου η Πληροφορική βρίσκει εφαρμογές.

Επιπλέον, το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική εφοδιάζει τους αποφοίτους του με τεχνολογικές, αναλυτικές και ηγετικές ικανότητες, με υπευθυνότητα και με γνώσεις για τη σχετική δεοντολογία, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων και στην προαγωγή οργανωτικών βελτιώσεων στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Η βασική φιλοσοφία του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική είναι η εμπειρική προσέγγιση στη μελέτη της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, όπου νέες γνώσεις και δεξιότητες αναμειγνύονται με τις ικανότητες των φοιτητών και εφαρμόζονται από την αρχή σε πραγματικές περιπτώσεις.

Η προσέγγιση αυτή του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική διευρύνει την κατανόηση της εφαρμογής τεχνικών και διαδικασιών των ΤΠΕ. Ταυτόχρονα ενισχύει τις δεξιότητες των φοιτητών για έρευνα, ανάλυση, σύνθεση, δημιουργικότητα και ενθαρρύνει την καινοτομία και την εγρήγορση σχετικά με τον ρόλο των ΤΠΕ στον τομέα της καινοτομίας.

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική περιλαμβάνει 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Δομή Προγράμματος

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάστηκε με βάση τις τελευταίες συστάσεις που δίνονται από κοινού από τους δύο κορυφαίους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς: το Association for Computing Machinery (ACM), και το IEEE Computer Society (CS), εμπλουτισμένο με διεπιστημονικά μαθήματα από τις περιοχές των Οικονομικών Επιστημών, της Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής και των Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει οριζόντια γνώση για όλα τα βασικά θέματα της Πληροφορικής και σε διεπιστημονικά θέματα μέσω ενός προσεκτικά σχεδιασμένου συνόλου υποχρεωτικών μαθημάτων. Επιπλέον, το Πρόγραμμα προσφέρει ως επιλογή στους φοιτητές ευκαιρίες εξειδίκευσής τους μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων ανά ειδικότητα και μαθημάτων επιλογής. Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους με τη δυνατότητα επιλογής ελεύθερων μαθημάτων.

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο διετείς κύκλους σπουδών: τον βασικό κύκλο σπουδών και τον εστιασμένο κύκλο σπουδών. Ο βασικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα κλασικά μαθήματα κορμού της Πληροφορικής μαζί με διεπιστημονικά μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Ο εστιασμένος κύκλος σπουδών προσφέρει στον φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν ή δύο τομείς ή στην απόκτηση οριζόντιας γνώσης όλων των βασικών γνωστικών περιοχών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

Πιο αναλυτικά το Πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις (4) ειδικεύσεις:

  • στην Επιχειρησιακή Πληροφορική,
  • στα Πληροφοριακά Συστήματα,
  • στην Ανάπτυξη Λογισμικού, και
  • στα Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα.

Οι πρώτες δύο ειδικεύσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και οι άλλες δύο στην υποδομή λογισμικού (software) και υλικού (hardware) ΤΠΕ που απαιτούνται για την εκτέλεση εφαρμογών.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα έχουν αποκτήσει αναπτυγμένες γνώσεις και δεξιότητες μέσα από τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προφίλ σύμφωνα με τις ικανότητές τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να παράγει αποφοίτους σε θέση να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ενασχόλησης ως Εκπαιδευτές, Προγραμματιστές, Αναλυτές Συστημάτων, Ερευνητές, Διαχειριστές συστημάτων ΤΠΕ στον ιδιωτικό τομέα (σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, τραπεζών, στον τομέα της υγείας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης) καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ως καθηγητές Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως λειτουργοί Πληροφορικής) τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική μπορούν φυσικά να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού (MSc Degree) ή διδακτορικού τίτλου (PhD Degree).

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική απαιτεί 240 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS).

Διάρκεια Προγράμματος

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική υλοποιείται σε οκτώ (8) εξάμηνα και απαιτεί 240 μονάδες ECTS που πρέπει να συγκεντρώσει επιτυχώς ο φοιτητής για την αποφοίτησή του.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Το πρόγραμμα διδάσκεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Η πιο κάτω κατανομή σε εξάμηνα είναι τυπική των μαθημάτων που προσφέρονται στο Πρόγραμμα. Τα επιλεγόμενα μαθήματα εξαρτώνται από την προσφερόμενη ειδίκευση που επιλέγεται από τον φοιτητή. Περαιτέρω λεπτομέρειες δίνονται στον Οδηγό Σπουδών για το Προπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

1ο Εξάμηνο

  
AIINTRΕισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Δικτύων6
AIK01Εισαγωγή στον Προγραμματισμό7
AIK02Γραμμική Άλγεβρα7
AIK03Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης6
ECON101Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη4
  30

2ο Εξάμηνο

  
AIK04Διακριτά Μαθηματικά6
AIK05Απειροστικός Λογισμός7
AIK06Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού7
AIK07Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι6
BUSN100Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις4
  30

3ο Εξάμηνο

  
AIK08Χρηματοοικονομική7
AIK09Πιθανότητες και Στατιστική6
AIK10Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός7
AIK11Γραφικά Ι6
PSYC100Εισαγωγή στην Ψυχολογία4
  30

4ο Eξάμηνο

  
AIK12Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα7
AIK13Επιχειρησιακή Έρευνα6
AIK14Σχεδιασμός και χρήση Βάσεων Δεδομένων6
AIK15Δίκτυα Επικοινωνιών Ι7
PEPS100Γλωσσικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες4
  30

5ο Εξάμηνο

Προσανατολισμός Α 
AIK16Λειτουργικά Συστήματα6
AIK18Αριθμητική Ανάλυση6
AIK21Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων6
 Μαθήματα Επιλογής12
  30

5ο Εξάμηνο

Προσανατολισμός Β  
AIK16Λειτουργικά Συστήματα6
AIK19Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων6
AIK20Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ6
 Μαθήματα Επιλογής12
  30

6ο Εξάμηνο

Προσανατολισμός A 
AIK17Τεχνολογία Λογισμικού6
AIK22Μακροοικονομικά Μοντέλα και Πολιτικές6
AIK24Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων6
 Μαθήματα Επιλογής12
  30

6ο Εξάμηνο

Προσανατολισμός Β 
AIK17Τεχνολογία Λογισμικού6
AIK22Τεχνητή νοημοσύνη6
AIK24Διαχείριση Δικτύων6
 Μαθήματα Επιλογής12
  30

7ο Εξάμηνο

Κατευθύνσεις Α και Β  
AIECPΈργο Προσανατολισμού Α AIECP2 ή AIECP44
AIECPΈργο Προσανατολισμού Β AIECP1 ή AIECP34
 Μαθήματα Επιλογής14
AITHE1Πτυχιακή8
  30

8ο Εξάμηνο

Κατευθύνσεις Α και Β  
AITHE2Πτυχιακή8
 Μαθήματα Επιλογής22
  30

Κατανομή Πιστωτικών Μονάδων

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την δομή του προγράμματος και τον επιτρεπόμενο αριθμό ελεύθερων και άλλων μαθημάτων.

Τύπος ΜαθήματοςΑριθμόςECTS
Εισαγωγικό μάθημα16
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού17110
Υποχρεωτικά διεπιστημονικά μαθήματα416
Υποχρεωτικά μαθήματα προσανατολισμού424
 Έργο18
Διατριβή424
Βασικά μαθήματα ανά ειδίκευση216
 Μαθήματα Επιλογής4 – 624 – 36
Ελεύθερα μαθήματα0 – 30 – 12
Εργαστηριακά μαθήματα0 – 20 – 4
Total39 -41240
ΑΙΤΗΣΗ