ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια είναι να παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και κατανόησης των σύγχρονων διεθνών σχέσεων, με έμφαση σε ζητήματα στρατηγικής και ασφάλειας. Συνδυάζει αφενός την εις βάθος ακαδημαϊκή κατάρτιση σε μείζονα θέματα, θεωρίες και περιπτωσιολογικές μελέτες, και αφετέρου μία δομημένη διαδικασία εξοικείωσης με σύγχρονες συζητήσεις και εμπειρίες. Συνδυάζει, επίσης, τη θεωρητική με την πρακτική μέθοδο προσέγγισης των εξεταζόμενων ζητημάτων. Επιπλέον, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους το εθνικό και το διεθνές επίπεδο διασυνδέονται από την επίδραση παραγόντων που άπτονται του εμπορίου, της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της στρατηγικής, της ασφάλειας, της ιδεολογίας, του πολιτισμού και της ηθικής. Το Πρόγραμμα παρέχει μία στέρεη θεωρητική και εμπειρική κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας στη μεταψυχροπολεμική εποχή, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως οι αιτίες των συγκρούσεων και της ειρήνης, η εμφάνιση νέων απειλών ασφάλειας, και η ύπαρξη πολλών διαφορετικών δρώντων στη αποτροπή συγκρούσεων, στη επιβολή και τη διατήρηση της ειρήνης. Τέλος, το Πρόγραμμα περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους κρατικοί και μη κρατικοί δρώντες αναπτύσσουν στρατηγικές στο διεθνές περιβάλλον για ζητήματα ασφάλειας.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αναμένεται να έχουν εις βάθος κατάρτιση σε ζητήματα διεθνών σχέσεων, ασφάλειας και στρατηγικής, γεγονός που θα τους επιτρέψει να ακολουθήσουν καριέρες στο διπλωματικό σώμα, σε διεθνείς οργανισμούς, σε ΜΚΟ, καθώς επίσης και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι για ζητήματα πολιτικής και ασφάλειας.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Για να ενταχθούν οι υποψήφιοι φοιτητές στο Πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου στις Διεθνείς Σχέσεις, στην Πολιτική Επιστήμη, στη Νομική, στην Ιστορία, στην Κοινωνιολογία, στα Οικονομικά, ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφές πεδίο των Κοινωνικών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών με βαθμό 6,5/10 ή 2:1 ή αντίστοιχο. Επίσης, ενθαρρύνονται οι αιτήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Τα γενικά κριτήρια αποδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα προηγούμενων σπουδών, στον βαθμό που αποκτήθηκε από προηγούμενες σπουδές και την καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο υποβάλλει αίτηση. Σε κάθε περίπτωση, ο φάκελος κάθε υποψήφιου εξετάζεται σε ατομική βάση.

Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages). Σε περίπτωση απουσίας ανάλογου πτυχίου/πιστοποιητικού, από τους υποψήφιους θα ζητηθεί να παρακαθίσουν σε εξετάσεις αγγλικής γλωσσομάθειας προκειμένου να αποδείξουν την ικανοποιητική τους γνώση.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η διδακτική μεθοδολογία του Προγράμματος περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα ​​από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή. Στόχος του Προγράμματος είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση του Προγράμματος.

Η διάδραση και η διαμορφωτική αξιολόγηση συνιστούν μέρος της μεθοδολογίας εκμάθησης και διδασκαλίας. Το 30% του τελικού βαθμού των φοιτητών σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί στην επίδοσή τους στην ενδιάμεση αξιολόγηση, ενώ το 70% αντιστοιχεί στην επίδοσή τους στην τελική εξέταση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα, οι φοιτητές χρειάζεται να εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό (δηλαδή τουλάχιστον 50%) τόσο στην ενδιάμεση αξιολόγηση, όσο και στις τελικές εξετάσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
  • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
  • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
  • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
  • Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.
  • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
  • Η προσαρμογή του Προγράμματος στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες της αγοράς.
  • Ο προσανατολισμός του προγράμματος στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.
  • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

Πολιτική Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

Διάρκεια

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 18 μήνες.

Οι φοιτητές δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε 12 μήνες εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

Δομή

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Στο 1ο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα. Στο 2ο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα από τα τρία μαθήματα επιλογής. Προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους και να τους απονεμηθεί ο Μεταπτυχιακός Τίτλος στις Διεθνείς Σχέσεις, τη Στρατηγική και την Ασφάλεια, οι φοιτητές είναι επίσης υποχρεωμένοι να εκπονήσουν διπλωματική εργασία.

 

Η Δομή των Μαθημάτων του Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια είναι η εξής:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδοςECTS

Εξάμηνο: 1

  
IRSS611Διεθνής Ασφάλεια και Στρατηγικές ΣπουδέςΥποχρεωτικό7.5
IRSS612Στρατηγική και Λήψη ΑποφάσεωνΥποχρεωτικό7.5
IRSS621Σύγχρονα Θέματα Παγκόσμιας ΠολιτικήςΥποχρεωτικό7.5
METH600Μεθοδολογία ΈρευναςΥποχρεωτικό7.5

Εξάμηνο: 2

  
IRSS623Διεθνές Δίκαιο και ΑσφάλειαΥποχρεωτικό7.5
IRSS624Εσωτερική ΑσφάλειαΥποχρεωτικό7.5
IS504Ασφάλεια ΠληροφοριώνΥποχρεωτικό7.5
IRSS622Ειδικά Θέματα Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση ΑνατολήΕπιλογής7.5
IRSS625Οικοδόμηση Ειρήνης και Αποκατάσταση μετά από ΣυγκρούσειςΕπιλογής7.5
MEP500Εξωτερική Πολιτική, Ασφάλεια και Άμυνα στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕπιλογής7.5

Εξάμηνο: 3

  
IRSS610Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30.0

 

 
ΑΙΤΗΣΗ