MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ (MLA)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, το οποίο είναι μοναδικό στην Κύπρο, απευθύνεται σε αποφοίτους της Αρχιτεκτονικής, της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, και άλλων συναφών επιστημονικών ειδικοτήτων (π.χ. πολεοδομία, δασολογία, γεωπονία, βιολογία), οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως επαγγελματίες Αρχιτέκτονες Τοπίου. Ασχολείται με τη μελέτη και το σχεδιασμό του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου και φιλοδοξεί να καλύψει ένα εκπαιδευτικό κενό σε αυτόν τον επιστημονικό τομέα δεδομένου ότι σήμερα υπάρχει μια κλιμακούμενη ανάγκη για τη δημιουργία αειφόρων ανοιχτών χώρων πρασίνου σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής Τοπίου έχει αναγνωρισθεί από το European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Η αναγνώριση και η συμμετοχή του Μεταπτυχιακού στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ECLAS προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο ακαδημαϊκών όσο και φοιτητών στα δρώμενα του  ECLAS, όπως Συνέδρια, Φοιτητικούς Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, workshops, forums, καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας,  συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών  με τις υπόλοιπες Σχολές της Ευρώπης. Τέλος, αποτελεί μια  Διεθνή Αναγνώριση στους αποφοίτους του Μεταπτυχιακού Αρχιτεκτονικής Τοπίου, πράγμα πολύ χρήσιμο για τη συνέχεια της καριέρας τους.

Στόχος του Mεταπτυχιακού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι η προαγωγή του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου καθώς και της γνώσης στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, η εκπαίδευση και η έρευνα, με ιδιαίτερη έμφαση στις Μεσογειακές συνθήκες τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές ή στο παράκτιο μέτωπο, καθώς και σε ζητήματα αειφορίας και οικολογίας. Η καινοτομία και η ποιότητα στο σχεδιασμό προωθείται έντονα. Παράλληλα επιδιώκεται η προετοιμασία φοιτητών περιβαλλοντικά και κοινωνικά συνειδητοποιημένων που θα προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη μέσω του σχεδιασμού του τοπίου κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ή την ερευνητική τους ενασχόληση με το γνωστικό αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Mεταπτυχιακού Προγράμματος στην Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι:

 • Η κατανόηση της ιστορίας και  της σχέσης της ανθρώπινης δραστηριότητας με τη δημιουργία των τοπίων
 • Η κατανόηση των φυσικών και πολιτιστικών επιρροών στον σχεδιασμό του περιβάλλοντος
 • Η δημιουργική ενασχόληση με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων προβληματισμών στον σχεδιασμό των τοπίων
 • Η παροχή γνώσης σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό του τοπίου
 • Η επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με ειδικούς επαγγελματίες από συναφείς επιστήμες και  τέχνες
 • Η εκπαίδευση επαγγελματιών με οικολογική και κοινωνική συνείδηση, οι οποίοι θα έχουν την απαιτούμενη γνώση για τη δημιουργία οικολογικών ανοιχτών χώρων πρασίνου
 • Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω του σχεδιασμού του τοπίου
 • Η ευαισθητοποίηση στο σχεδιασμό με βάση τις ιδιαίτερες τοπικές ιδιαιτερότητες του τοπίου της Κύπρου καθώς και των Μεσογειακών οικοσυστημάτων
 • Η προετοιμασία των φοιτητών για σταδιοδρομία στον τομέα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, της έρευνας ή στις περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές (PhD)
 

Δομή Mεταπτυχιακού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ακολουθεί τις απαιτήσεις αναγνώρισης του από την IFLA (International Federation of Landscape Architects) και κατανέμεται σε τέσσερα εξάμηνα σπουδών. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει ένα μάθημα στούντιο (Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου), που είναι ο βασικός πυρήνας σπουδών, και τρία μαθήματα που σχετίζονται με το στούντιο. Τα θέματα του στούντιο καθίσταται σταδιακά μεγαλύτερης κλίμακας και πολυπλοκότητας. Το τελευταίο εξάμηνο αποτελείται από ένα Διεθνές εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου σε συνδυασμό με μια ερευνητική και διπλωματική εργασία σε θέμα επιλογής του κάθε φοιτητή.

Το Mεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου διαμορφώνεται με βάσεις τις απαιτήσεις της IFLA για τη Διεθνή του αναγνώριση και είναι προσανατολισμένο στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής της Μεσογείου και εστιάζει στα παρακάτω:

 • Διαδικασία σχεδιασμού του τοπίου (ανάλυση και σχεδιασμός)
 • Θεωρία και Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Σύγχρονα Θέματα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Οικολογία και περιβάλλον (αειφόρος ανάπτυξη και διατήρηση του τοπίου)
 • Προσεγγίσεις Φύτευση και σημαντικότητας (σχέδιο φύτευσης και την τεχνολογία του φυσικού τοπίου)
 • Φυτεύσεις και  τεχνολογίες κατασκευής του τοπίου
 • Αποκατάσταση και συντήρηση του τοπίου
 • Πολιτιστική κληρονομιά του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος

Το Mεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου περιλαμβάνει τις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 • Σχεδιασμός Τοπίου
 • Θεωρία και Ιστορία Τοπίου
 • Οικολογία και Αειφορία
 • Τεχνικές Κατασκευής Τοπίου
 • Τεχνικές Αναπαράστασης-Σχεδίασης Τοπίου
 • Επαγγελματικές Πρακτικές

Πρώτο εξάμηνο

Οι φοιτητές του Mεταπτυχιακού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου εξοικιώνονται με τις αρχές σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, την ιστορία και θεωρία του τοπίου, τις κατασκευαστικές μεθόδους του τοπίου και το φυτικό υλικό. Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου  (στούντιο) διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διδασκαλία και την εκμάθηση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Επεξεργάζεται θέματα, ατομικά και ομαδικά, σχεδιασμού μικρής κλίμακας τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και στο φυσικό τοπίο.

Δεύτερο εξάμηνο

Οι φοιτητές εξοικιώνονται με τις αρχές σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, την ιστορίας και θεωρία του τοπίου, τις κατασκευαστικές μεθόδους του τοπίου και το φυτικό υλικό. Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου  (στούντιο) διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διδασκαλία και την εκμάθηση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Επεξεργάζεται θέματα, ατομικά και ομαδικά, σχεδιασμού μικρής κλίμακας τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και στο φυσικό τοπίο.

Τρίτο εξάμηνο

Οι φοιτητές του Mεταπτυχιακού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA) αρχίζουν την προετοιμασία για την ερευνητική και διπλωματική τους εργασία. Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου (στούντιο) εστιάζει στην αποκατάσταση και διαχείριση τοπίων σε βιομηχανικές περιοχές, αυτοκινητόδρομους, λατομεία και ορυχεία. Διαλέξεις σε σύγχρονα ζητήματα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των σπουδαστών βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν καίρια ζητήματα στον σύγχρονο  σχεδιασμό του τοπίου. Το μάθημα επαγγελματικής πρακτικής και νομοθεσίας εισάγει τους φοιτητές στις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις του Αρχιτέκτονα Τοπίου κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

Τέταρτο εξάμηνο

Αποτελείται από την ερευνητική και διπλωματική εργασία του κάθε φοιτητή σε θέμα ειδικού ενδιαφέροντος που ο ίδιος επιλέγει. Είναι η ευκαιρία για κάθε σπουδαστή να συνθέσει τις γνώσεις του στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και να διερευνήσει νέα ζητήματα, παρουσιάζοντας πρωτότυπες ιδέες. Ειδικό προαπαιτούμενο σεμινάριο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην προετοιμασία της ερευνητικής τους εργασίας σε ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με την διπλωματική τους εργασία. Κάθε σπουδαστής επιλέγει έναν επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος τον καθοδηγεί σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου μέχρι την τελική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του. Επισκέπτες καθηγητές/διακεκριμένοι επαγγελματίες και φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια προσκαλούνται να συμμετάσχουν στο Διεθνές εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου (στούντιο) αυτού του εξαμήνου που σε συνδυασμό με μια σειρά από διαλέξεις και εκπαιδευτικά ταξίδια καλύπτει τα πιο ευαίσθητα τοπία της Κύπρου, όπως π.χ. πολιτισμικά τοπία, τουριστικές παράκτιες ζώνες, φυσικά τοπία, παράκτιες ζώνες και τοπία της ενδοχώρας.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι πτυχιούχοι του Mεταπτυχιακού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου μπορούν να στελεχώσουν μελετητικά γραφεία, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και άλλους Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ακολουθεί τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLA), των Ευρωπαϊκών Σχολών της Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ECLAS) και του Βρετανικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Landscape Institute), καθώς και του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου (Π.Σ.Α.Τ.), όπου οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν ως Αρχιτέκτονες Τοπίου και να εργαστούν στον διεθνή χώρο.

Διάρκεια Σπουδών

Το Mεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS). Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Εξάμηνο: 1

  
LA0500Συνθετικά θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ι12.0
LA0510Κατασκευαστικές λεπτομέρειες στην Αρχιτεκτονική Τοπίου I6.0
LA0520Φυτά και Οικολογία στην Αρχιτεκτονική Τοπίου6.0
LA0530Ιστορία και Θεωρία στην Αρχιτεκτονική Τοπίου6.0
  30.0

Εξάμηνο: 2

  
LA0540Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΙΙ12.0
LA0550Μεσογειακό Τοπίο και Αειφόρος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός6.0
LA0560Παρουσίαση Αρχιτεκτονικής Τοπίου με ψηφιακά μέσα6.0
LA0570Σχεδιασμός Τοπίων με χρήση Μεσογειακής Βλάστησης6.0
  30.0

Εξάμηνο: 3

  
LA0600Αποκατάσταση και Διαχείριση Τοπίου12.0
LA0610Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Τοπίου6.0
LA0620Αρχιτεκτονική Τοπίου Νομοθεσία και Δεοντολογία Professional6.0
LA0630Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες στην Αρχιτεκτονική Τοπίου II6.0
  30.0

Εξάμηνο: 4

  
LA0640Ειδικά θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου: Διεθνές Εργαστήριο6.0
LA0650Ερευνητική & Σχεδιαστική Προσέγγιση Διπλωματικής Εργασίας3.0
LA0660Ερευνητική & Σχεδιαστική Διπλωματική Εργασία21.0
  30.0
  120.0
ΑΙΤΗΣΗ