ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γενική Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Νομικής Σχολής (LLM)

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να προσφέρεται στις 01/09/12 (επίσημη αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και αναγνώριση ως ισότιμου από το ΔΟΑΤΑΠ απόφαση 13/09/2012 αρ. 13300/2012). Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το Πρόγραμμα Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νομικής Σχολής τροποποιείται, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Οι τίτλοι του μεταπτυχιακού προγράμματος (2014-2015) έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ της 23 Ιουνίου 2016, ως ισότιμοι αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων των πανεπιστημίων της Ελλάδος.

Γενικοί Στόχοι Προγράμματος:

  • Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο ή «International and European Business Law» (LLM) είναι να αποτελέσει ένα Πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης πανεπιστημιακού επιπέδου για εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν επιτυχημένοι Νομικοί, Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι σε επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς, στο Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Οικονομικό Δίκαιο και γενικότερα στις σχέσεις Δικαίου και Οικονομίας, αλλά και για εκείνους που επιθυμούν να εμβαθύνουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους στους προαναφερόμενους κλάδους του δικαίου και να ασκηθούν στην έρευνα των πηγών του δικαίου και στη σύνταξη σύνθετων και πρωτότυπων εργασιών. Γι’ αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
  • Το Πρόγραμμα παρέχει παράλληλα γνώσεις σε πολλούς τομείς Δικαίου που συναποτελούν το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, όπως είναι το Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο των Θεμελιωδών Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ενιαίας Αγοράς, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού, το Δίκαιο Ενέργειας, το Τραπεζικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο, το Φορολογικό Δίκαιο, το Τουριστικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο και το Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών.

Πρόγραμμα Σπουδών (2015-2016/17)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο», «International and European Business Law», είναι διάρκειας τριών εξαμήνων (δύο εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο προετοιμασίας και συγγραφής της διπλωματικής). Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η μαθησιακή διαδικασία με αξιολόγηση του φοιτητή σε όλα τα μαθήματα των δυο πρώτων εξαμήνων και η συγγραφή διπλωματικής εργασίας σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη μαθησιακή εξοικείωση του φοιτητή στον τρόπο έρευνας και εκπόνησης σύνθετης και πρωτότυπης διπλωματικής εργασίας με επίβλεψη (tutoring).

Αιτιολόγηση των Τροποποιήσεων

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 το πρόγραμμα Σπουδών τροποποιήθηκε. Ειδικότερα, στο υπάρχον και αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες Αρχές της Κύπρου και της Ελλάδος πρόγραμμα επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

  1. Επιμηκύνεται ουσιαστικά κατά ένα εξάμηνο η αρχική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος από δύο σε τρία εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία της διπλωματικής υπό την επίβλεψη (tutoring) του υπεύθυνου καθηγητή καθώς και στην παρακολούθηση σεμιναριακών μαθημάτων που πιστώνονται με κατ’ ιδίαν πιστωτικές μονάδες.
  2. Τα επιλεγόμενα μαθήματα πιστώνονται με 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) αντί 7,5 ECTS όπως ήταν μέχρι τώρα. Επίσης αυξάνεται ο αριθμός τους από δύο (2) σε τρία (3) ανά εξάμηνο.

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν μεταβάλλουν τη δομή και τους μαθησιακούς στόχους του Προγράμματος ούτε την παρεχόμενη κατάρτιση. Δεν πρόκειται επομένως για νέο πρόγραμμα αλλά για επιβεβλημένο εκσυγχρονισμό και προσαρμογή του παλαιού στις απαιτήσεις της νέας πανεπιστημιακής νομοθεσίας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η διδασκαλία κάθε μαθήματος πραγματοποιείται σε τρίωρη εβδομαδιαία βάση. Δύο ώρες είναι αφιερωμένες στη διδασκαλία και μία σε επίλυση πρακτικών θεμάτων.

Οι διδακτικές εβδομάδες είναι 8 οκτώ και οι ώρες διδασκαλίας 8 x 3 = 24 ανά εξάμηνο και ανά μάθημα . Στις εξετάσεις των μαθημάτων αφιερώνεται μία εβδομάδα ανά εξάμηνο.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων με τις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα γνωστοποιείται στους φοιτητές πριν την έναρξη του εξαμήνου.

Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ορισμένα μόνον επιλεγόμενα μαθήματα σε συγκεκριμένο εξάμηνο, αν ο αριθμός των φοιτητών που τα έχουν επιλέξει δεν επαρκεί για τη δημιουργία τμήματος.

Ο κάτωθι πίνακας αναγράφει τους κωδικούς, τους τίτλους και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Προγράμματος:

Ανάλυση Μαθημάτων ανά εξάμηνο σε πιστωτικές μονάδες:

ΠρόγραμμαECTS
Εξάμηνο : 1  
Βασικά μαθήματα2 x 7.515.0
Επιλεγόμενα μαθήματα3 x 5.015.0
Σύνολο εξαμήνου: 30.0
Εξάμηνο : 2  
Βασικά μαθήματα2 x 7.515.0
Επιλεγόμενα μαθήματα3 x 5.015.0
Σύνολο εξαμήνου: 30.0
Ειδικά Σεμιναριακά Μαθήματα (μεθοδολογίας και έρευνας για την υποστήριξη της συγγραφής διπλωματικής εργασίας)2 x 5.010.0
Διπλωματική Εργασία  20.0
Σύνολο: 90.0
 

Η Δομή των Μαθημάτων του Μεταπτυχιακού στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

ΑΙΤΗΣΗ