ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνηαποσκοπεί στη μεταπτυχιακή κατάρτιση και επιστημονική εξειδίκευση στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη με στόχο την απόκτηση περισσότερων επαγγελματικών εφοδίων και την ευρύτερη κατάρτιση ατόμων με ειδικά ενδιαφέροντα στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Από την άποψη αυτή, το μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη παρέχει μια καλοσχεδιασμένη, προσανατολισμένη στην πράξη, ακαδημαϊκή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση για εκείνους, οι οποίοι, αφενός, ασκούν ήδη το ποινικό δίκαιο ως δικηγόροι, εισαγγελείς ή δικαστές και, αφετέρου, για πτυχιούχους φοιτητές που επιδιώκουν να αναδειχτούν ως πρωταγωνιστές στον τομέα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικαιοσύνης στο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Το εξειδικευμένο μεταπτυχιακό στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος και της ποινικής δικαιοσύνης σκοπεύει να εξετάσει το φαινόμενο από την άποψη της πρόσφατης ανάδειξής του και της περαιτέρω εξέλιξής του, καθώς και να μελετήσει την τυπολογία του και τις δυνατότητες αντίδρασης στο διεθνικό οργανωμένο έγκλημα. Κατά συνέπεια, ο στόχος του Μεταπτυχιακού στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη δεν είναι μόνο να περιοριστεί σε μια ακαδημαϊκή θεωρητική μελέτη, αλλά και να επιτρέψει το διάλογο μεταξύ Θεωρίας και Πράξης.

Το μεταπτυχιακό χωρίζεται θεματικά μεταξύ ουσιαστικών ζητημάτων οικονομικού εγκλήματος και διαδικαστικών ζητημάτων στο πλαίσιο μιας ποινικής δίκης. Και στις δύο περιπτώσεις δίδεται έμφαση στον διεθνικό χαρακτήρα τόσο του εγκλήματος όσο και της δίκης. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειαστούν ως νομικοί σε μια ποινική δίωξη ή υπεράσπιση υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος.

Το Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίζει τους σημερινούς και τους μελλοντικούς νομικούς επαγγελματίες με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες πολύπλοκων νομικών θεμάτων στο οικονομικό έγκλημα, ιδίως σε μία δίκη με διεθνικό χαρακτήρα. Περαιτέρω δίδει στον επαγγελματία την δυνατότητα να χρησιμοποιεί την εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα να ενθαρρύνει νέες δεξιότητες και να παρέχει νέες γνώσεις που ανταποκρίνονται στην καθημερινή νομική πράξη.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά όσο ή με άλλους τρόπους (αλληλογραφία, αιτήσεις στη γραμματεία του Πανεπιστημίου, τηλεομοιοτυπία/fax).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

  • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής
  • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο κ.λπ.). πανεπιστημιακού επιπέδου.
  • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία να πιστοποιείται με την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Με απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να διεξαχθούν εξετάσεις ξένης γλώσσας για τους υποψήφιους που δεν διαθέτουν τη σχετική επάρκεια, ή άλλη δοκιμασία, μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη.
  • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος.

Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία πρέπει να είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η διδακτική μεθοδολογία του Προγράμματος περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα ​​από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή. Στόχος του Προγράμματος είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία.

Κάθε μάθημα αξιολογείται μέσω της ενδιάμεσης εξέτασης ή εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και της συμμετοχής σε εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Σε περίπτωση που φοιτητής δεν παρακάθισε στην εξέταση ή δεν πέτυχε σε εξέταση χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου δικαιούται να παρακαθίσει σε επαναληπτική εξέταση που θα λάβει χώρα τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο μετά τις τελικές εξετάσεις του οικείου εξαμήνου.

Η ενδιάμεση εξέταση ή εργασία η οποία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αντιστοιχούν στο 30% της τελικής βαθμολογίας ενώ η τελική εξέταση στο 70%. Προκειμένου ο φοιτητής να επιτύχει σε ένα μάθημα πρέπει να λάβει τόσο στην ενδιάμεση αξιολόγηση όσο και στην τελική εξέταση βαθμό τουλάχιστον 50/100. Η διάδραση και η διαμορφωτική αξιολόγηση συνιστούν μέρος της μεθοδολογίας εκμάθησης και διδασκαλίας.

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία (MA dissertation), η οποία αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή, να είναι πρωτότυπη, να στηρίζεται σε αρχειακή έρευνα ή σε ολοκληρωμένη χρήση των δημοσιευμένων πηγών και εξαντλητική μελέτη της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και να καταλήγει σε πειστικά συμπεράσματα. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10.000 λέξεις και μεγαλύτερη από 15.000 λέξεις. Εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα, η βιβλιογραφία και η περίληψη (abstract). Μετά την υποβολή της κατατίθεται από τον κύριο εισηγητή (επιβλέποντα) γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση με τη συγκατάθεση του για δημόσια υποστήριξη. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια ή μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
  • Ο Τομέας του της αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος είναι ραγδαία αναπτυσσόμενος.
  • Απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων και όχι μόνο σε νομικούς.
  • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
  • Ο προσανατολισμός του Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.
  • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1,5 ακαδημαϊκό έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS)

Οι φοιτητές, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα. Εγγραφές στο Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο και τον Φεβρουάριο/Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κάθε μάθημα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη είτε στο χειμερινό εξάμηνο είτε το εαρινό εξάμηνο μπορούν να επιλέγουν τα μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στα οικεία εξάμηνα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Οι φοιτητές, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα, ένα υποχρεωτικό και τρία επιλεγόμενα, εκ των συνολικά προσφερόμενων. Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν επίσης τέσσερα μαθήματα, ένα υποχρεωτικό και τρία επιλεγόμενα, εκ των συνολικά προσφερόμενων. Κάθε ένα από τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) αντιστοιχεί σε 7,5 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Για να αποκτήσουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι σπουδαστές είναι επίσης υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την μεταπτυχιακή τους διατριβή. Η ερευνητική πρόταση υποβάλλεται από τον φοιτητή, ο οποίος μπορεί να προτείνει ως επιβλέποντα έναν από τους διδάσκοντες. Η διπλωματική εργασία μπορεί να υποβληθεί έως και ένα ακαδημαϊκό έτος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου σπουδών. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή, να είναι πρωτότυπη, να στηρίζεται σε αρχειακή έρευνα ή σε ολοκληρωμένη χρήση των δημοσιευμένων πηγών και εξαντλητική μελέτη της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και να καταλήγει σε πειστικά συμπεράσματα. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10.000 λέξεις και μεγαλύτερη από 15.000 λέξεις. Εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα, η βιβλιογραφία και η περίληψη (abstract).

 

Το Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη διαρθρώνεται συνοπτικά ως εξής:

ΚωδικόςΤίτλος μαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS

Εξάμηνο: 1

LLM502Οικονομικό Έγκλημα με έμφαση σε AML/CFTΥποχρεωτικό7,5
LLM501Ποινική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράςΕπιλογής7,5
LLM510Ποινικό Δίκαιο της ΚεφαλαιαγοράςΕπιλογής7,5
LLM511Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο : Γενικό ΜέροςΕπιλογής7,5
LLM512Η Διεθνής Διάσταση της Ευθύνης των ΕταιρειώνΕπιλογής7,5
LLM513Ποινική προστασία επιχειρηματικού απορρήτουΕπιλογής7,5
LLM514Εισαγωγή στο Σύστημα Αμοιβαίας Αξιολόγησης Κρατών της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF)Επιλογής7,5
   30

Εξάμηνο: 2

LLM515Ευρωπαϊκό Οικονομικό Ποινικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό7,5
LLM503Οργανωμένο έγκλημα : Ουσιαστικό, Δικονομικό και Διεθνές Ποινικό ΔίκαιοΕπιλογής7,5
LLM504Οργανωμένο έγκλημα : Ουσιαστικό, Δικονομικό και Διεθνές Ποινικό ΔίκαιοΕπιλογής7,5
LLM516Εταιρικό Ποινικό Δίκαιο και Δίκαιο Κανονιστικής ΣυμμόρφωσηςΕπιλογής7,5
LLM517Ηλεκτρονικά Εγκλήματα και Κυβερνο-ασφάλειαΕπιλογής7,5
LLM518Παγκόσμια Φορολογικά Πρότυπα και Οικονομικό ΈγκλημαΕπιλογής7,5
LLM575Ευρωπαϊκό Τραπεζικό ΔίκαιοΕπιλογής7,5
   30

Εξάμηνο: 3

LLM600Μεταπτυχιακή ΕργασίαΥποχρεωτικό30
   90

 

ΑΙΤΗΣΗ