MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική παρέχει εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου γνώση στις επιστήμες της Τραπεζικής, της Επενδυτικής και της Χρηματοοικονομικής σε άτομα που εργάζονται ή επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε τράπεζες, επενδυτικές και χρηματιστηριακές εταιρείες, ή σε εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική συνδυάζει την παροχή θεωρητικής κατάρτισης, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εμπεδώσουν τις επιστημονικές εξελίξεις του τομέα, με την πρακτική προσέγγιση στην ανάλυση πραγματικών καταστάσεων. Οι πρακτικές ασκήσεις περιλαμβάνουν την ανάλυση της οικονομικής επίδοσης εταιρειών, τη διαμόρφωση και εφαρμογή επενδυτικών στρατηγικών, τη μέτρηση και διαχείριση αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων, τη μέτρηση της αξίας μετοχών και επιχειρήσεων, την κατάρτιση χρηματοοικονομικής στρατηγικής και την αξιολόγηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών πόρων και επενδύσεων. Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία.

Στο Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική διδάσκουν ακαδημαϊκοί με υψηλά προσόντα και πλούσια ακαδημαϊκή εμπειρία που δραστηριοποιούνται επίσης στην έρευνα και τη συμβουλευτική στον τομέα των Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών. Οι ειδικότητές τους εκτείνονται σε τομείς των Οικονομικών, όπως: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Κινδύνου, Financial Engineering, Real Estate, Corporate Finance, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Παράγωγα, Οικονομικά Μαθηματικά, Αγοροπωλησίες Τίτλων και Τεχνική Ανάλυση.

Δομή Προγράμματος

Το Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική  αποτελείται από έξι υποχρεωτικά μαθήματα, που παρέχουν σε βάθος κάλυψη των βασικών αρχών στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική . Επίσης οι φοιτητές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, μπορούν να επιλέξουν εξειδικευμένα μαθήματα, όπως Διαχείριση Κεφαλαίων, Παράγωγα, Μέτρηση και Διαχείριση Κινδύνου της Αγοράς, Διεθνή Χρηματοοικονομικά, Τεχνική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική Πρόβλεψη, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά κ.ά.

Η διπλωματική εργασία είναι σημαντικό μέρος της παιδαγωγικής μας φιλοσοφίας και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν αυτόνομη και κριτική προσέγγιση στην ανάλυση επιχειρηματικών καταστάσεων.

Το εξειδικευμένο αυτό Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των επαγγελματικών σας προσόντων και θα σας καταστήσει ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, η εμβάθυνση στο αντικείμενο των Χρηματοοικονομικών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, η ευελιξία του Προγράμματος συνθέτουν ένα κράμα χαρακτηριστικών που αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον σας.

Μιχαηλίνα Σιακαλλή – Λέκτορας Χρηματοοικονομικών

Πλατφόρμα προσομοίωσης συναλλαγών στην αγορά (Simulated trading platform)

Η πλατφόρμα προσομοίωσης συναλλαγών στην αγορά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσομοιώνει τις συνθήκες συμπεριφοράς των αγορών ώστε οι φοιτητές του Mεταπτυχιακού στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική να επεξεργάζονται δεδομένα, να αξιολογούν καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις μέσα σε χρονικά πλαίσια όμοια με εκείνα της πραγματικής αγοράς.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλα τα μαθήματα και βοηθάει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με την πρακτική αγοράς και πώλησης χρεογράφων, τη σύνθεση και διαχείριση χαρτοφυλακίων, την εφαρμογή μεθόδων τεχνικής ανάλυσης, την πρόβλεψη μεταβολής αξιών και την επισήμανση και τον έλεγχο των κινδύνων.

Το Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική προσφέρεται για παρακολούθηση τα Σαββατοκύριακα, ώστε να είναι προσιτό και σε αυτούς που εργάζονται, και υποστηρίζεται από ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των μαθημάτων – το Moodle.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Mεταπτυχιακού στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική μπορούν να εργαστούν σε επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες, hedge funds, εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών οργανισμών. Μια καριέρα στον τομέα των Τραπεζικών, Επενδυτικών και Οικονομικών είναι συναρπαστική και ανταποδοτική. Ο κόσμος των Χρηματοοικονομικών, με τις ποικίλες ευκαιρίες καριέρας και τη συνεχή ζήτηση για ικανά στελέχη, προσφέρει ελκυστικές επιλογές σταδιοδρομίας για κατόχους αυτού του μεταπτυχιακού τίτλου.

Διάρκεια Σπουδών

Το Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και η διδασκαλία γίνεται στα Αγγλικά.

Financial Risk Management

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική, παρέχει και τη δυνατότητα εξειδίκευσης στον κλάδο της Διαχείρισης Κινδύνων (Financial Risk Management). Το Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική καλύπτει όλα τα θέματα που απαιτούνται για τις εξετάσεις της επαγγελματικής πιστοποίησης του Professional Risk Managers International Association (www.PRMIA.org).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Mεταπτυχιακού στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει ένα μεταπτυχιακό τίτλο αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι για να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του επαγγελματικού πιστοποιητικού της PRMIA. Μέχρι το τέλος του πρώτου έτους σπουδών, οι φοιτητές μπορούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις Ι & ΙΙ της PRMIA και ακολούθως, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, στις εξετάσεις ΙΙΙ & IV.
Το Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική παρέχεται μέσω ενός συνδυασμού διδασκαλίας (περίπου ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα) και e-learning τεχνολογίας, ώστε να είναι προσιτό σε αυτούς που εργάζονται ή ζουν μακριά από την Πάφο.

PRMIA

Η PRMIA είναι μη κερδοσκοπική ένωση επαγγελματιών διαχείρισης κινδύνων που διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται άμεσα με την καθολική συμμετοχή όλων των μελών της. Τα μέλη της ένωσης προέρχονται από 207 χώρες και αριθμούν πέραν των 80.000 μέλη. Η ‘Ενωση εκπροσωπείται παγκοσμίως από 60 χώρες μέσω τοπικών παραρτημάτων.

H PRMIA αποβλέπει στη βελτίωση της επαγγελματικής διαχείρισης κινδύνων, παγκοσμίως, όπως επίσης και στη διασύνδεση των επαγγελματιών, ακαδημαϊκών και ερευνητών, φοιτητών και άλλων ενδιαφερόμενων στους τομείς της Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management).

Τα μαθήματα της κατεύθυνσης του Mεταπτυχιακού στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική είναι:

  • Market Risk
  • Credit Risk
  • Operational Risk

Η Δομή των Μαθημάτων του Mεταπτυχιακού στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική είναι η εξής:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

  
MFIN500Quantitative Methods in Finance6.0
MFIN510Financial Theory and Valuation Models6.0
MFIN520Economics for Financial Markets6.0
MFIN530Derivative Securities6.0
MFIN540Corporate Finance and Financial Management6.0
MFIN550Accounting and Financial Statement Analysis3.0
MFIN555Managerial Accounting3.0
MFIN600Dissertation24.0
  60.0

5 Μαθήματα Επιλογής (30 credits)

  
MFIN545Portfolio Management and Wealth Planning6.0
MFIN535Fixed Income Securities6.0
MFIN550Derivatives Trading6.0
MFIN560Banking Operations and Management6.0
MFIN565International Money and Banking6.0
MFIN570Investment Banking and Private Equity6.0
MFIN556Market and Credit Risk Management6.0
MFIN575Behavioural Finance6.0
MFIN580Technical Analysis and Financial Forecasting6.0
MFIN575Mathematical Finance6.0
  90.0

 

 
 
ΑΙΤΗΣΗ